Lederprogram

Få en enklere lederhverdag ved å utvikle dine ledere og dermed din virksomhet

Lederprogrammet bidrar til at lederne har fokus på god ledelse og at de rette grepene gjøres disse riktig.

Vårt lederprogram gjennomføres normalt i løpet av 12-månedersperiode, og nedenfor ser du forslag til moduler. 

Modul 1
Arbeidsrett og ledelse
Samlinger og/eller digital læring

Modul 2
Praktisk personalledelse
Samlinger og/eller digital læring

Modul 3
Ledelse og sykefraværsoppfølging
Samlinger og/eller digital læring

Modul 4
HMS for ledere
Samlinger og/eller digital læring


Innhold og antall moduler
kan endres etter deres behov. Det kan avtales hjemmearbeid mellom modulene og deler av programmet kan også gjennomføres som digital og/eller interaktiv læring.

Vil du vite mer om våre Lederprogram? Ta kontakt med ansvarlig for lederprogram Mariann Karlsen på epost: mariann.karlsen@infotjenester.no eller mobil: 415 37 705. 

Eksempler på innhold i den enkelte modul

Modul 1 – Arbeidsrett og ledelse

 • Oppstart av programmet, utfordringer og muligheter i lederhverdagen
 • Rammene for arbeidsgivers styringsrett
  • Arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter
   • Tilrettelegging og medvirkningsplikt
   • Lojalitetsplikt i arbeidsforhold
   • Endringer i arbeidsforhold
   • Enkelte sentrale dommer
 • Arbeidstid
 • Oppfølging av arbeidstakere
  • I prøvetiden
  • I løpende arbeidsforhold
 • Korrigering av adferd og bruk av advarsler
 • Betydningen av skriftlig dokumentasjon
 • Avslutning av arbeidsforhold, inkl case-diskusjoner

Videre arbeid fram til neste samling (oppgave fås på samlingen)

Modul 2 – Praktisk personalledelse

 • Gjennomgang av hjemmearbeid
 • Å lede medarbeidere
  • Ansvar og forventninger til lederrollen
  • Boss eller Buddy? Utfordringer med gå fra å være kollega til å bli leder
  • Å tørre å lede
  • Lojalitet som leder - mot bedriften og de ansatte
 • Kommunikasjon og spilleregler
  • Kommunikasjon, verbal/ikke verbal (kroppsspråk)
  • Hvilke spilleregler ønsker du?
  • Slik kan du bidra til å forme gruppen til en fremgangsrik enhet
  • Konflikthåndtering
  • Hvordan lede mennesker fra ulike kulturer – klassiske utfordringer
 • Slik får du jobben gjort – med hjelp av gode verktøy
  • Slik setter du mål for bedriften og den enkelte medarbeider
  • Kompetanseutvikling og medarbeidersamtale
  • Ros og ris – hvordan gi konstruktive tilbakemeldinger
  • Hvordan takle ansatte som ikke gjør det de skal? Den nødvendig samtalen
 • Motivasjon og belønning
  • Hvordan få de ansatte til å yte sitt beste?
  • Hvordan stille krav på en konstruktiv måte?

Modul 3 – Ledelse og sykefraværsoppfølging

 • Oppsummering fra tidligere samlinger, samt erfaringer siden sist samling
 • Fravær og nærvær – hva kan og bør du som leder gjøre
 • Hva er sykefravær
 • Oppfølging av sykefravær
 • Fravær i gråsonen – hvordan håndtere de vanskelige sakene?
 • Casediskusjoner og erfaringer
 • Din lederrolle og veien videre
 • Oppsummering og avslutning

Modul 4 – HMS for ledere

 • HMS - hva handler det egentlig om?
 • Innføring og oppfriskning av lovverk og systematisk HMS-arbeid
  • Oversikt over HMS-regelverk
  • Kort om Arbeidsmiljøloven, inkludert roller og ansvar i HMS-arbeidet
   • Øverste leder, mellomleder, arbeidstaker, verneombud, annen tillitsvalgt, arbeidsmiljøutvalg, bedriftshelsetjeneste, tilsynsmyndigheter
 • Systematisk HMS-arbeid og internkontroll – hva det innebærer i praksis
  • Sette mål, planlegge, utføre og følge opp
  • Gjennomgang av de enkelte internkontrollkravene, og hvordan de kan løses Kartlegging, risikovurdering, avvik som forbedringsverktøy og varsling av kritikkverdige forhold
 • HMS-kultur
  • «Culture eats strategy for breakfast» – hva slags HMS-kultur har vi?
 • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer
  • Ergonomi
  • Innemiljø
 • Skader, ulykker og sykefraværsarbeid
  • Varsling av alvorlig personskade
  • Innmelding av mulig yrkesskade og yrkessykdom
  • Sykefraværsoppfølging
 • Psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer
  • Vold og trusler
  • Trakassering og mobbing
  • Stress
  • Positive arbeidsmiljøfaktorer – hva fremmer et godt arbeidsmiljø og arbeidsglede