Avtalevilkår for åpne og digitale kurs

Med åpne kurs menes blant annet fysiske hotellkurs, seminarer, fagdager og konferanser. Med digitale kurs menes bl.a. elæringskurs og streamede kurs.

Personvernerklæring

Vår personvernerklæring er tilgjengelig her: https://www.infotjenester.no/personvernerklaering/

Generelt om deltakelse på åpne og digitale kurs

Ved påmelding om deltakelse til åpne eller digitale kurs, vil påmeldt deltaker bli opprettet som bruker i vår læringsportal (min.infotjenester.no). Kort tid etter bestilling vil bestiller få en ordrebekreftelse. Hver deltaker får en påmeldingsbekreftelse med informasjon om læringsportalen. I de tilfeller hvor avholdelsen av kurset skjer på et gitt tidspunkt, vil deltaker få en sms med påminnelse noen dager før kurset starter.

Faktura sendes 10 - 14 dager før kursdato.

Kursbevis kan lastes ned i læringsportalen etter fullført kurs. Gjelder ikke programmer, pakker og streamede kurs (ta kontakt på kurs@infotjenester.no angående kursbevis for disse kurstypene).

Avmelding av kurs
Påmelding er bindende. Ved ønske om avmelding på åpne og direktesendte streamede kurs, må dette skje skriftlig innen 14 dager før kursstart. Ved sykdom refunderes kursavgiften mot fremleggelse av egenmelding/sykmelding. Du kan fritt overføre kursplassen din til en kollega.

Avlysning av kurs
Infotjenester forbeholder seg retten til å avlyse kurs. Innbetalt kursavgift blir da refundert. Eventuell avlysning varsles senest 14 dager før kursstart. Infotjenester er ikke ansvarlig for økonomisk tap i forbindelse med avlysning, herunder utgifter til reise og overnatting.

Bytte av kursleder
Infotjenester forbeholder seg retten til å bytte oppsatt kursleder og foredragsholder uten at deltakerne varsles.

Filming
Enkelte av våre åpne kurs blir filmet og solgt som digitale kurs, enten streamet direkte eller i opptak. Vi filmer kun kursleder og skjerm med presentasjon. Ved deltakelse på slikt kurs aksepterer man at man kan bli filmet og blir synlig for de som ser kurset i streamet versjon eller i solgt opptak. Kursdeltaker er selv ansvarlig for å gjøre tiltak for å ikke bli synlig. Som deltaker på fysisk kurs, kan det likevel hende at man blir synlig i filmen hvis man setter seg eller beveger seg foran kamera.

Mangler, reklamasjon og misligholdsbeføyelser
Kunden forplikter seg til ikke å selge, leie, låne ut eller på annen måte overlate sin tilgang til andre. Kunden forplikter seg videre til ikke å kopiere, endre, tilpasse, lage avledede produkter av eller på annen rettsstridig måte utnytte produktet og/eller tjenestene.

Infotjenester fraskriver seg ethvert ansvar for indirekte eller tilfeldig tap eller skade ved/som følge av kundens bruk av produktet/tjenesten. Som indirekte eller tilfeldig tap regnes, dog ikke begrenset til, Kundens tap av fortjeneste av enhver art, tap av kunder, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap og krav fra tredjepart.

Ansvaret for Infotjenester omfatter uansett kun dokumentert økonomisk tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en påregnelig følge, og er under enhver omstendighet begrenset til det samlede vederlag ekskl. merverdiavgift for produkt/tjeneste siste år.

Dersom en av partene vil påberope seg mislighold av avtalen, må det omgående reklameres skriftlig etter at vedkommende fikk eller burde ha fått kjennskap til forholdet.

Infotjenester gir brukerstøtte for produktet så lenge det benyttes under de forhold eller på de operativsystemene og nettleserne som produktet er utviklet for. Infotjenester er ikke ansvarlig for feil bruk, ei heller for skader som gjelder uriktig bruk.

Kopiering og videreformidling er forbudt uten skriftlig avtale med Infotjenester, med mindre det er tillatt gjennom særskilt lovhjemmel. Overtredelse kan bl.a. føre til anmeldelse og erstatningsansvar.

Ved manglende betaling bortfaller Kundens bruksrett til produktet/tjenesten.

Spesielt om digitale kurs

Ved påmelding om deltakelse til digitale kurs, vil påmeldt deltaker bli opprettet som bruker, som gis tilgang til kurset på vår læringsportal. Tilgangen til digitale kurs (f.eks. e-læring og streaming) er personlig og skal ikke overdras andre. Tilgangen gjelder i 3 måneder etter påmelding. Deltaker(e) får påloggingsinformasjon på e-post kort tid etter påmelding. For det tilfellet kjøper ikke er den samme som bruker, gjelder tilgangen kun for navngitte brukere, som er enkeltpersoner og/eller medarbeidere hos kjøper. Det er ikke tillatt med offentlig fremvisning av materialet, herunder felles fremvisning internt i kundens organisasjon.

Avmelding av digitale kurs 
Påmelding er bindende. Avmelding må skje skriftlig før du starter det digitale kurset. Når du har startet kurset, belastes full pris. Du kan fritt overføre kursplassen din til en kollega såfremt du ikke har startet kurset.  

Verneting

Norsk lov skal gjelde. Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Fører forhandlinger ikke frem, skal saken løses ved de ordinære domstoler med sete på det sted i Norge hvor Infotjenester AS har sitt hovedkontor.

​Læringsportal

Når du bestiller et kurs hos Infotjenester, får du samtidig en brukertilgang til vår læringsportal hvor du får informasjon om kurset, kursdokumentasjon, digitale tilganger etc. Her vil du også få tilgang til gratis informasjon relevant for deg og dine arbeidsfelt. Her kan du lese tjenestebeskrivelsen for læringsportalen.