Spørsmål og svar fra webinar om vårens koronoregler

 

Under finner du svarene på de ofte stilte spørsmålene som Simployers rådgivere besvarte under webinaret "Kort oppsummering av vårens koronaregler", som ble sendt direkte 16. juni 2020.

 

Fra 1. juni kan arbeidsgiver velge å gå tilbake til sitt opprinnelige regelverk for egenmelding. Arbeidstaker kan med andre ord ikke kreve å bruke egenmelding i hele arbeidsgiverperioden for fravær som oppstår etter 1. juni. Opptjeningstiden for egenmelding er igjen 2 måneder.

Ja, i henhold til midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien kan arbeidsgiver kreve refusjon fra koronarelatert sykefravær, jf. Forskriftens § 3-2 første og andre ledd. I utgangspunktet gjelder dette unntaket frem til 31.12 om ikke forskriftens vedtas endret.

Frem til 1. juli har arbeidstaker doblet opprinnelig kvote. Dvs. at en arbeidstaker som vanligvis har krav på 10 dager, vil ha 20 dager. Arbeidsgiver plikter å betale 3 dager, og kan søke refusjon fra fjerde fraværsdag.
Regjeringen har fremmet forslag om nullstilling av dager fra 1. juli. Forslaget går ut på at arbeidstaker går tilbake til opprinnelig kvote, og det blir en lik situasjon som hvert årsskifte. I forslaget fremgår det også at arbeidsgiver uansett ikke skal betale for flere enn 10 dager i 2020, så om for eks. arbeidsgiver har betalt 7 dager sålangt i før 1. juli 2020, så vil ikke arbeidsgiver ha betalingsplikt for mer enn 3 dager til i 2020.
Regjeringens forslag skal behandles på Stortinget 19. juni.

Ja, om arbeidsgiver tillater oppstykking av dager kan fravær for deler av dag på grunn av redusert åpningstid i barnehage eller SFO løses med bruk av omsorgsdager. Stortinget har nylig behandlet et forslag om å lovfeste gradering ned mot 50%, men dette lovarbeidet er ikke ferdig enda – så vi kjenner ikke til hvordan en slik rettighet skal utformes.

Permitteringsadgangen er ikke lovregulert. Vær klar over at dersom dere er bundet av tariffavtaler, så kan det stå noe særskilt om permittering her. For å kunne permittere så må det være midlertidig mangel på arbeid. Det er sysselsettingsproblemer som gjør at arbeidsgiver ikke kan ha like mange arbeidstakere i arbeid som før. Dersom inngangsvilkåret er oppfylt, så må permitteringene drøftes med tillitsvalgt. Når beslutning om permittering er tatt, må det sendes ut et permitteringsvarsel på 14 dager. I varslingstiden så skal den ansatte jobbe som normalt, og få lønn som normalt. Det er en utbredt misforståelse at det ved korona alltid er 2 dager varsel. Det er ikke tilfellet. Men 2 dagers varsel kan brukes ved uforutsette hendelser, og det var en del koronasituasjoner som dermed tilsa 2 dagers varsling. Etter varslingsperioden , så kommer arbeidsgivers lønnsplikt. Den er på 2 dager. De to første arbeidsdagene den ansatte skulle ha vært på jobb, om det ikke var for permitteringen.

En arbeidstaker kan permitteres uten lønn i 26 uker i løpet av en løpende 18 måneders periode. Denne er midlertidig forlenget ifbm covid-19-pandemien. I forskrift om lønnsplikt under permittering § 2 står det følgende: "Arbeidsgivere som per 27. mars 2020 har 14 eller færre uker igjen av perioden med fritak fra lønnsplikt, jf. permiteringslønnsloven § 3 tredje ledd, får forlenget fritaksperioden frem til og med 30. juni 2020. Begrensningen på 18 måneder i permitteringslønnsloven § 3 tredje ledd gjelder ikke ved forlengelse av fritaksperioden etter denne bestemmelsen." Denne perioden er igjen foreslått forlenget, men det er enda ikke vedtatt.

Ja, arbeidstaker kan komme inn og jobbe i permitteringsperioden. Dersom vedkommende jobber i sin fulle stilling i mer enn 6 uker, så vær klar over at det blir en ny runde med permittering om arbeidsgiver fortsatt har behov for permittering. Da blir det ny drøfting, varsling og lønnspliktdager. Arbeidstaker må skrive på meldekortet at vedkommende jobber, for den ansatte vil da ikke ha krav på dagpenger når han jobber. 

Ferien går som normalt. Det er ikke noen særskilte regler om permittering i ferieloven. Så det er de vanlige reglene som gjelder. Det vil si at både de som er helt eller delvis permittert, avvikler ferie på vanlig måte. Er de satt opp for eksempel 3 uker ferie, så løper ferien i den avtale perioden.

Flere spørsmål?

Simployers rådgivere svarer hver dag på spørsmål fra Faghjelp-kunder skriftlig og telefon.
Du kan lese mer om Faghjelp og kjøpe tilgang her.
Er du kunde av Faghjelp og ønsker å stille spørsmål? Her finner du supportsenteret