Sykdom under streik

Selv om det er streik eller lockout, kan arbeidstakeren bli syk. Utbetaling av sykepenger avhenger da av tidspunktet for sykdommen.

     

onsdag 14. april 2010

Hvilke regler som gjelder, avhenger av om sykdommen inntraff før eller etter at arbeidet stanset.

Sykdom før arbeidet stanset
Arbeidstakeren har rett til sykepenger fra arbeidsgiveren på vanlig måte, fram til den dag arbeidet stanser. Fra tidspunktet for arbeidsstansen vil NAV overta ansvaret for utbetalingen av sykepengene. Arbeidstaker må dokumentere sykdommen med legeerklæring.

Sykdom etter at arbeidet stanset
Dersom arbeidstaker blir syk etter at arbeidet er stanset foreligger det ikke rett til sykepenger, verken fra arbeidsgiver eller fra NAV. Arbeidsgiver må imidlertid betale sykepenger dersom arbeidstaker fortsatt er syk den dagen arbeidet skulle vært gjenopptatt.

NB! Siden NAV dekker sykepengene under streik og lockout, vil noen arbeidstakere oppleve at sykepengene er lavere enn ellers. Dette gjelder arbeidstakere som gjennom tariffavtale eller arbeidsavtale er sikret full lønn under sykdom.Gratis e-bok: Slik velger du riktig personalhåndbok