Nå blir det strengere straff for momsfeil
MER TILLEGGSAVGIFT: Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren tror det vil bli ilagt mer tilleggsavgift med det nye momsregelverket.

Nå blir det strengere straff for momsfeil

Med endringen i momsreglene fra nyttår vil det bli strengere straff for feil i momsrapporteringen.

     

mandag 12. september 2016 Knut Arild Vold

I 2017 endres momsregelverket.

Den største praktiske endringen er at det kommer en ny momsoppgave med flere poster enn tidligere. I tillegg endres bokføringsreglene ved at det blir en ny måte å bokføre innførselsmoms på, og det blir endringer i hvordan utenlandske selskaper skal forholde seg når de har omsetning i Norge.

Gjelder alle regnskapsmedarbeidere

Selv om det nye regelverket i størst grad vil påvirke bedrifter som importerer varer til Norge, vil endringene i noen grad påvirke alle selskaper som er merverdiavgiftsregistrert.

- Alle regnskapsmedarbeidere i Norge vil måtte forholde seg til nye momskoder fra neste år. Det nye regelverket innebærer at regnskapssystemene må endres og ansatte vil trenge opplæring i hvordan de nye momskodene skal brukes, sier Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren.

I Infotjenesters nyhetsseminar om det nye regelverket går vår økonomirådgiver gjennom alle de 19 postene i den nye momsoppgaven med eksempler, så det ikke skal være noe tvil om hva som skal inn hvor.

Strengere straff

Øren sier det til nå ikke har vært praksis for å ilegge tilleggsavgift for feil i momsrapporteringen. Fra nyttår vil imidlertid utgangspunktet bli en tilleggsavgift på 20 prosent for alle feil.

- Tidligere har straffebestemmelsen i merverdiavgiftsloven vært slik at myndighetene kan ilegge tilleggsavgift hvis det er gjort noe feil. I den nye skatteforvaltningsloven er utgangspunktet at det skal ilegges tilleggsavgift for alle feil som gir beløpsmessige konsekvenser. Så må selskapet eventuelt komme med unnskyldelighetsgrunner dersom de mener tilleggsavgiften er uriktig, sier Øren.

Han tror myndighetene vil hente inn langt mer tilleggsavgift når det nye regelverket trer i kraft fra 2017.

Må sette tollverdi selv

Selv om det er under 4 måneder til det nye regelverket trer i kraft, er det fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan det skal praktiseres.

- Fra nyttår er det slutt på at Tollvesenet fasetter tollverdien av importerte varer. Da legges det opp til at selskapene selv skal sette tollverdien på det de importerer. Dette vil være en stor ekstrajobb for selskapene og det er heller ikke noe regnskapsførere og regnskapsmedarbeidere har kompetanse til å gjøre. Det er ikke helt enkelt å fastsette korrekt tollverdi etter tolloven. Her bør det komme en avklaring snart hvis man skal unngå kaos fra nyttår, sier Øren.Last ned gratis plansje: Skattefrie gaver i arbeidsforhold