Streng høyesterettsdom for brudd på arbeidstidsreglene
Veireno-dommen i Høyesterett viser at opplæring av ledere og ansatte kan bidra til å redusere slike lovbrudd, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

Streng høyesterettsdom for brudd på arbeidstidsreglene

Høyesterett reduserer fengselsstraffen til 120 dager for bruddene på arbeidstidsreglene under søppelskandalene i Oslo og Vestfold. Likevel er det tidenes strengeste dom for arbeidstidsbrudd.

     

Høyesterett har nå felt sin dom i saken om brudd på arbeidstidsbestemmelsene i forbindelse med søppelkaoset i Oslo og Vestfold i 2016 og 2017.

Veireno-sjefen ble i tingretten dømt til ett år og tre måneders fengsel, en straff lagmannsretten satt ned til ni måneders fengsel. Nå har Høyesterett redusert straffen ytterligere, og lander på 120 dagers fengsel for de omfattende bruddene på arbeidstidsreglene.

– Gjennom denne dommen får vi en bekreftelse fra Høyesterett på at brudd på arbeidstidsreglene ikke er bagatellmessige lovbrudd som det ikke er så nøye med, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

Svarer ja under tvil

Et viktig spørsmål i dommen, er hvorvidt bruddene på arbeidstidsbestemmelsene i denne saken er så alvorlige at de må vurderes som «særlig skjerpende omstendigheter» etter arbeidsmiljølovens § 19-1 andre ledd.

Høyesterett svarer under tvil ja på dette spørsmålet.

«Tvilen har særlig sammenheng med at brudd på arbeidstidsbestemmelser ikke hører under kjerneområdet for de overtredelser lovgiver særlig tok sikte på å ramme ved straffskjerpelsen, og at det tidligere ikke er ilagt fengselsstraff for overtredelse av disse bestemmelsene», heter det i dommen, med henvisning til at strafferammene i arbeidsmiljøloven ble skjerpet i 2015.

Fare for skade på tredjemann

Noe av grunnen til at straffen blir redusert i Høyesterett, er at de, i motsetning til lagmannsretten, ikke finner grunnlag for å legge vekt på faren sjåførene av de store renovasjonsbilene har påført utenforstående.

 «Det fremgår verken av Arbeidstilsynets tilsynsrapporter eller av lagmannsrettens dom hvor mange som daglig utførte sjåførjobben, og heller ikke hvilke overtredelser som gjaldt denne gruppen. Det er dessuten ikke rapportert om ulykker med bilene i trafikken. Hensett til at rimelig tvil skal komme A til gode, kan jeg vanskelig konkludere med at overtredelsene har eller kunne ha medført alvorlig fare for tredjemann», heter det i dommen.

Fortsatte etter varsling

To skjerpende omstendigheter Høyesterett imidlertid velger å legge vekt på, er at bruddene på arbeidstidsbestemmelsene har fortsatt etter tilsyn fra arbeidstilsynet, og etter at selskapets HR-ansvarlig fortløpende påpekte problemene knyttet til overtidsbruken.

– Arbeidsgiver bør merke seg at brudd på arbeidstidsreglene blir særlig alvorlig der disse skjer over lang tid, og spesielt dersom det fortsetter etter at det er gjort oppmerksom på overtredelsene, enten fra arbeidstilsynet gjennom tilsyn eller fra en intern HR-ansvarlig, sier Hans Gjermund Gauslaa i Simployer.

Vanskelig å følge reglene

Gauslaa synes også det er interessant at Høyesterett viser til at det har vært mange brudd på overtidsreglene i andre virksomheter, og at de konstaterer at det kan være vanskelig å følge disse reglene.

– Samtidig pekes det i dommen på at en del av overtredelsene ligger innenfor rammen av hva det kan gis tillatelse til eller inngås avtale med tillitsvalgt om. Det er dermed grunn til å tro at opplæring av ledere og ansatte vil kunne bidra til å redusere slike lovbrudd. Jeg synes også det er et signal til lovgiver om å se på om regelverket knyttet til arbeidstid kan forenkles, sier Gauslaa

Konferanse: Den Store Lønn & Personaldagen 2020

I en annerledes tid vil vi fortsette å gi deg høyrelevant læring innen fagtemaer som er viktig for deg. I 2020 reiser vi ikke landet rundt, men kommer til en skjerm nær deg. En dag for deg som jobber med HR/personal og en for deg som jobber med lønn. 

Klikk her for mer informasjon og påmelding