Dette betyr statsbudsjettet for arbeidslivet
STATSBUDSJETTET FOR 2016: Regjeringen presenterer statsbudsjettet for 2016 fra Stortingets talerstol..

Dette betyr statsbudsjettet for arbeidslivet

Reduksjon i selskapsskatten og nye regler for beskatning av yrkesbiler er blant de mange endringene som ble presentert i regjeringens forslag til statsbudsjett. Her er det du må vite.

     

onsdag 7. oktober 2015 Knut Arild Vold

Finansminister Siv Jensen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2016. Forslaget skal nå behandles av Stortinget, før det endelige vedtaket fattes.

Her er noen av de viktigste punktene i forslaget til statsbudsjett som berører arbeidslivet:

Endringer i selskapsskatten:

 • Regjeringen foreslår å senke selskapsskatten fra dagens 27% ned til 25%. Tilsvarende reduksjon er foreslått for skatt på alminnelig inntekt i personbeskatningen. Det er videre signalisert en ytterligere reduksjon ned til 22% innen 2018 både for selskap og personer.
 • Fra 2016 er det foreslått å øke utbytteskatten til 28,75 prosent. Økningen skjer ved at skattepliktig utbytte etter fradrag for skjerming oppjusteres med en faktor på 1,15 og skattlegges med skattesatsen for alminnelig inntekt, altså 25%.
 • Regjeringen foreslår en innskjerping vedrørende beskatning av lån fra selskap til aksjonær. Mange har i dag benyttet seg av den muligheten til tilgang på selskapets midler, uten å måtte betale utbytteskatt på privat hånd. Det er foreslått at lån fra selskap til aksjonær gitt fra 7. oktober 2015 vil bli å anse som en utbytteutdeling, og at den delen som overstiger skjermingsfradraget beskattes som alminnelig inntekt på aksjonærens hånd.
 • Det er foreslått å heve det maksimale fradragsgrunnlaget i skattefunnordningen fra 15 til 20 mill. for egenutviklet FoU, og innkjøpt FoU fra godkjente forskningsinstitusjoner fra 33 mill. til 40 mill.
 • Innskjerping av rentebegrensningsregelen ved lån fra utenlandske nærstående selskap, foreslås redusert til maksimalt 25% av det angitte grunnlaget (en bestemt resultatstørrelse), mot dagens 30%. Dette for å forhindre at skattegrunnlaget tas ut av Norge i form av uforholdsmessige høye renter på lån.

Endringer i merverdiavgift:

 • Den lave merverdiavgiftssatsen som i dag er på 8% er foreslått endret til 10% i statsbudsjettet for 2016. Dette gjelder for eksempel hotellovernattinger, buss, tog og fergebilletter, inngang til fornøyelsesparker og fotballkamper, NRK-lisens m.v.

Endringer i personskatt/lønn:

 • Reglene for fordelsbeskatning av yrkesbiler gjøres mer fleksible. Med de nye reglene vil man kunne velge å benytte individuell verdsetting eller sjablongmetoden ved beregning av fordelen ved privat bruk. Det innføres et nytt bunnfradrag på inntil 150 000 kroner når sjablongmetoden benyttes for å ta hensyn til at yrkesbiler er mindre egnet til privat bruk enn andre firmabiler.
 • Det foreslås å tilrettelegge for at korreksjon av trukket skatt i tilknytning til feilutbetalinger mv. kan håndteres i samarbeid mellom skattemyndighetene og arbeidsgiver slik at skattyter i mindre utstrekning blir møtt med krav om tilbakebetaling av brutto ytelse. Departementet vil videre tilrettelegge for at en skattyter som likevel har tilbakebetalt en brutto ytelse, skal kunne få refundert den delen av tilbakebetalingen som utgjør trukket skatt.
 • Det foreslås å fjerne fradrag for småutgifter på reiser. Det foreslås samtidig å innføre skatt på arbeidsgivers utbetaling av bruspenger/småutgifter/tillegg ved administrativ forpleining.
 • Som et ledd i uførereformen, som ble iverksatt 1. januar 2015, ble skattereglene endret slik at uføreytelser fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger nå blir skattlagt som lønn. Departementet foreslår at det gjøres endringer i skattebetalingsloven slik at det klargjøres at forskuddstrekk i uføretrygd og andre uføreytelser skal foretas på samme måte som for lønn. Det foreslås derfor at regelen om 50 pst. forskuddstrekk i tilfeller utbetaler ikke har tilgang til opplysninger fra skattyterens skattekort mv. Videre foreslås det en endring, slik at uføretrygd etter folketrygdloven og uføreytelser fra andre ordninger blir omfattet av trekkordningen som gjelder for lønn, med forskuddstrekk i 10,5 måneder i året.
 • Det foreslås en ny modell for å fastsette den laveste lånerenten en arbeidsgiver kan tilby sine ansatte uten fordelsbeskatning (normrenten). Tidspunkt for offentliggjøring av normrenten og hvilken periode normrenten skal gjelde for (beregningsperioden) videreføres som i dag. Også dagens regel for avrunding til nærmeste 0,10 prosentenheter ved fastsettelse av normrenten, beholdes.

Satsendringer:

 • Det foreslås å redusere satsen fra dagens 27 % til 25 %. (Nord-Troms og Finnmark: 21,5 %)
 • Det foreslås en trinnskatt på personinntekt som skal erstatte dagens toppskatt:
  • 0,0 % for personinntekt under kr 158 800
  • 0,8 % for personinntekt fra og med kr 158 800 - til 224 900
  • 1,6 % for personinntekt fra og med kr 224 900 - til 565 400
  • 10,6 % for personinntekt fra og med kr 565 400 - til kr 909 500 (8,6 % for Nord-Troms og Finnmark)
  • 13,6% % for personinntekt fra og med kr 909 500 og over
 • Bunnbeløpet i reisefradraget foreslås øket fra kr 16 000 til kr 22 000.
 • Særfradraget for enslige forsørgere foreslås økt fra 48 804 kroner til 49 800 kroner.
 • Personfradrag i klasse 1 foreslås økt til kr 51 750 (fra kr 50 400).
 • Personfradrag i klasse 2 foreslås økt til kr 76 250 (fra kr 74 250).
 • Minstefradrag i lønn ol. foreslås økt til kr 91 450 (fra kr 89 050).

Endringer trygderett:

 • Regjeringen foreslår å øke grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister til 90 prosent av grunnbeløpet. I dag får gifte og samboende pensjonister 85 prosent av grunnbeløpet.

Jobber du med lønn? I Faghjelp Lønn finner du grundige svar på spørsmål rundt trekk- og skatteplikt, arbeidsgiveravgift og innrapportering av ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker. Prøv gratis i 3 dager.