Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014

Den avtroppende regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Her er en oppsummering av de viktigste endringene for arbeidslivet.

     

Den rødgrønne regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Førstkommende onsdag overlater de regjeringskontorene til Høyre og FrP.

Siden den avtroppende regjeringen ikke lenger har flertall i Stortinget, er det ventet at den nye regjeringen gjør noen endringer i forslaget Sigbjørn Johnsen nå har lagt frem. Disse endringene vil bli presentert rundt månedsskiftet oktober/november.

Her er noen av endringene finansministeren varsler i budsjettet.

Noen av punktene har lenker til Min Side, hvor du kan lese mer og diskutere saken med andre (For kunder av Infotjenesters oppslagsverk).

- Regjeringen foreslår forenklet skattlegging av elektronisk kommunikasjon (mobil, bredbånd med videre).

- Regjeringen foreslår å utvikle en ny, forenklet selvangivelse for næringsdrivende med enkle skattemessige forhold.

- Satsen for selskapsskatt foreslås redusert fra 28 til 27 prosent.

- Skattefunnordningen styrkes. Det foreslås å heve den øvre beløpsgrensen for summen av egenutført og innkjøpt forskning og utvikling fra 11 til 22 millioner kroner.

- Begrensning i fradragsretten på gjeldsrenter mellom nærstående selskap.

- Regjeringen foreslår nye avskrivningsregler for maskiner.

- For daglige arbeidsreiser og for pendleres besøksreiser til bolig i Norge eller et annet land i EØS-området, foreslår departementet at fradragsretten bortfaller for den delen av reiseavstanden som overstiger 75 000 km.

- Regjeringen foreslår å øke påslaget i normrenten fra 0,5 til 1,0 prosentenhet, slik at normrenten samsvarer bedre med renter på ordinære boliglån. Økningen får virkning fra 1. mars 2014.

- Regjeringen foreslår å øke grensene for lønnsoppgaveplikt ved arbeid i hjem og fritidsbolig og i frivillige organisasjoner fra 4 000 til 6 000 kroner fra 2014.

- Regjeringen foreslår å øke fagforeningsfradraget fra kr 3.850 i 2013 til kr 4 100 i 2014.

- Regjeringen mener det bør ilegges merverdiavgift på finansielle tjenester som teknisk sett kan inkluderes i det ordinære merverdiavgiftssystemet.

- Regjeringen varsler at de skal se nærmere på reglene for utleie og leasing av kjøretøy.

- Skattedirektoratet skal se nærmere på reglene om beregning av merverdiavgift på uttak av tjenester til privat bruk, for eksempel når en snekker driver snekkerarbeid på eget hus.

- Regjeringen foreslår å endre oppbevaringstiden for primærdokumentasjon fra 10 til 5 år.

- Omvendt avgiftsplikt (reverse charge) ved omsetning av gull.

- Regjeringen foreslår å øke innslagspunktet for arveavgift til 1 million kroner.

- Bunnfradraget i formuesskatten økes til 1 millioner kroner, 2 millioner kroner for ektepar. Ligningsverdiene for sekundærboliger og næringseiendom økes fra 50 til 60 prosent.

- Regjeringen foreslår å fjerne skatteklasse 2 for ektepar.

- Regjeringen foreslår å redusere tinglysingsgebyrene med om lag 325 millioner kroner.

- Det nye eSkattekortet som innføres fra 2014 innebærer en forenkling for arbeidsgivere ved at de får skattekortopplysningene direkte fra Skatteetaten.

- EDAG-ordningen innebærer at flere av de oppgaver og skjema som i dag leveres, erstattes av en ny felles innrapporteringsordning, hvor de næringsdrivende bare skal rapportere samme opplysninger én gang.
Ordningen skal tre i kraft fra 1. januar 2015.

Kunder av Infotjenesters oppslagsverk vil fortløpende finne oppdatert informasjon under Foreslåtte endringer.