Sommervikarer taper penger ved sykdom

På grunn av reglene om opptjeningstid i folketrygdloven, taper sommervikarer lønnen dersom de blir syke i løpet av de fire første ukene de står i sommerjobben.

     

- Det er for øvrig de samme reglene som gjelder for alle ansatte uansett stilling, sier juridisk rådgiver innen trygderett ved Infotjenester AS, Atle Torp.

Retten til sykepenger fra arbeidsgiver inntrer først ved sykefravær som oppstår etter at sommervikaren har jobbet i minst fire uker. Dette kalles opptjeningstiden. Arbeidsforholdet anses påbegynt fra og med ansettelsesdato, dvs. fra det tidspunkt lønn beregnes. Det er ikke avgjørende når arbeidet faktisk starter.

- Etter opptjeningstiden er arbeidsgiveren pålagt å betale sykepenger i en arbeidsgiverperiode på 16 dager, sier Torp.

Det kreves ikke fast ansettelse for rett til sykepenger fra arbeidsgiveren. Også vikarer og timelønnede er omfattet av bestemmelsene om sykepenger i arbeidsgiverperioden i det tidsrom de faktisk er i arbeid.

- Blir sommervikaren sykmeldt i sin femte arbeidsuke i vikariatet, må arbeidsgiver betale sykepenger, sier Torp.

Fravær i opptjeningstiden
For som alle andre, så kan også sommervikarer bli syke. Da bør man ta en tur til legen å få legeerklæring på at man er syk.

- Dersom man har fravær uten gyldig grunn i opptjeningstiden, blir konsekvensen at opptjeningstiden blir forlenget med samme antall dager man er borte, sier Torp.
Skoft og udokumentert sykefravær regnes som ugyldig fravær i opptjeningstiden.

Har man et lovlig fravær i opptjeningstiden skal disse dagene regnes med. Eksempler på lovlig fravær kan være:
- sykefravær dokumentert med legeerklæring
- fravær ved barns eller barnepassers sykdom dokumentert med legeerklæring
- innvilget permisjon
- avtalte feriedager

Yrkesskade
Dersom en sommervikar blir skadet og skaden blir godkjent som en yrkesskade, må arbeidsgiver betale arbeidsgiverperiode ved sykdom også i de første fire ukene av ansettelsesforholdet. Dette fremkommer av reglene i folketrygdloven §8-55 første ledd bokstav a.

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.