Slik blir reglene for midlertidig ansatte
OMFATTENDE ENDRINGER: Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa sier de største endringene i arbeidsmiljøloven kommer i reglene for midlertidig ansatte. Foto: Per-Kr. Aasen

Slik blir reglene for midlertidig ansatte

Stortinget har nå vedtatt loven som åpner for midlertidige ansettelser i inntil 12 måneder, uten vilkår. Samtidig blir 4-årsregelen delvis endret til en 3-årsregel.

     

mandag 23. mars 2015 Knut Arild Vold

Endringene i regelverket knyttet til midlertidig ansatte har skapt mye debatt, og er nå vedtatt av Stortinget. Med det nye regelverket åpnes det for at virksomheter kan ansette arbeidstakere på midlertidige kontrakter i 12 måneder uten spesielle vilkår, i tillegg til de vilkårene for midlertidige ansettelser som ligger i lovverket fra før.

- Dette er en stor endring fra dagens strenge regler for midlertidige ansettelser. Når de nye reglene trer i kraft kan arbeidsgivere ansette arbeidstakere i inntil 12 måneder, uten at de må oppgi noen grunn for å avslutte arbeidsforholdet når den avtalte perioden er over, sier Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa.

Tre begrensinger

I lovforslaget som nå er behandlet av Stortinget, er det imidlertid lagt inn 3 viktige begrensninger på retten til å bruke midlertidig ansatte.

- Karantenetid: Etter at en eller flere arbeidstakere har vært ansatt på midlertidig kontrakt uten vilkår for å gjøre en bestemt type arbeid i 12 måneder, må arbeidsgiver vente 12 måneder før det kan ansettes en ny arbeidstaker midlertidig til å utføre arbeidsoppgaver av samme art.
- Begrenset antall: Maksimalt 15 prosent av arbeidstakerne i den juridiske virksomheten kan til enhver tid jobbe på midlertidige kontrakter uten vilkår. Likevel vil det alltid være tillatt at minst én arbeidstaker er ansatt på generelt grunnlag.
- Begrensninger på gjennomsnittsberegning: Det skal ikke være adgang til å inngå individuell avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden med arbeidstakere som er midlertidig ansatt på generelt grunnlag etter den nye lovhjemmelen.

4-årsgrensen blir delvis 3 år

Etter forhandlinger med støttepartiene Venstre og KrF, ble det også enighet om også å endre den såkalte 4-årsregelen til en 3-årsregel.

4-årsregelen innebærer at en arbeidstaker er å se på som fast ansatt etter 4 år i sammenhengende midlertidige stillinger.

Det er imidlertid viktig å merke seg at endringen fra 4 til 3 år ikke gjelder for alle typer midlertidige stillinger.

- Det er bare midlertidige ansettelser uten vilkår etter det nye regelverket og vikariater som gir rett til fast ansettelse etter 3 år. Er arbeidstakeren ansatt midlertidig med bakgrunn i at arbeidet er av midlertidig karakter, vil det fortsatt være 4 årsregelen som gjelder, sier Hans Gjermund Gauslaa.

Han understreker at dersom arbeidstakeren har vært ansatt midlertidig gjennom en kombinasjon av disse, så er det 3 årsregelen som gjelder.

Oppsigelse av midlertidig ansatt

Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget skriver i sin innstilling at det er en viss usikkerhet om rettstilstanden når det gjelder oppsigelighet av midlertidige arbeidsavtaler i løpet av avtaleperioden.

Derfor har de tatt inn en bestemmelse hvor det fremgår at lovens regler om opphør gjelder i avtaleperioden ved midlertidig ansettelser.

- Det betyr at hvis ikke annet er avtalt, så gjelder en hovedregelen om gjensidig oppsigelsestid på 1 måned også i midlertidig ansettelsesforhold, sier Gauslaa.

Usikkert når det trer i kraft

Regjeringen har så langt ikke gjort det klart når endringene som nå gjøres i arbeidsmiljøloven vil tre i kraft. Saken skal gjennom to behandlinger i Stortinget, før lovendringen blir underskrevet av Kongen i statsråd. Saksordfører Erlend Wiborg fra FrP håper imidlertid at det går fort.

- Det er Kongen i statsråd som bestemmer ikrafttredelse og ikke Stortinget. Men jeg mener at loven bør tre i kraft så raskt som praktisk mulig, sier Wiborg til Infotjenester.

Se video: 3 minutter om onboarding

 

 

Her kan du lese mer om Infotjenesters løsninger for onboarding