SAS frikjent for aldersdiskriminering

Høyesterett har avsagt dom i saken mellom SAS Norge AS og ti flygere. Saken gjaldt om SAS hadde brukt ulovlig aldersdiskriminering i utvelgelsen av pilotene i forbindelse med oppsigelser grunnet den økonomiske situasjonen i selskapet.

     

Saken gjaldt gyldigheten av oppsigelsene av ti flygere i SAS Norge AS. Hovedspørsmålet i saken var om oppsigelsene av pilotene, som hadde fylt 60 år, var ugyldige som følge av ulovlig aldersdiskriminering. Høyesterett kom til at utvelgelsen av de oppsagte pilotene var basert på hensyn som var saklige etter arbeidsmiljøloven § 15-7.

Den aldersbaserte forskjellsbehandlingen var heller ikke ulovlig innenfor rammene av arbeidsmiljøloven § 13-3 andre ledd, slik bestemmelsen måtte tolkes på bakgrunn av EUs rådsdirektiv 2000/78/EF og EU-domstolens praksis. Spørsmålet om erstatning for ikke-økonomisk skade etter arbeidsmiljøloven § 15-12 andre ledd, oppsto da ikke.

Sakskostnader ble ikke tilkjent for noen instans, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd, da saken hadde reist prinsipielle spørsmål som er lite behandlet i norsk rett.

Last ned gratis e-bok:
Slik velger du riktig personalhåndbok

En personalhåndbok er en effektiv måte for arbeidsgiver å kommunisere med sine ansatte. Medarbeiderne får for eksempel enkel tilgang til å selv kunne finne ut av hva som forventes av dem på arbeidsplassen, hvilke goder som er tilgjengelige og hva de har krav på fra arbeidsgiver. 

Last ned gratis her.