REVIDERT NASJONALBUDSJETT: Fortsetter arbeidet med IA-avtalen

Regjeringen og partene i arbeidslivet ble i februar i år enige om en tiltakspakke for å få ned sykefraværet, inkludert en ny IA-avtale. De tre hovedmålene i IA-avtalen er videreført i det reviderte nasjonalbudsjettet 2010.

     

De tre delmålene i IA-avtalen som foreslås videreført er:
- Redusert sykefravær med 20 prosent i forhold til 2. kvartal 2001
- Økt sysselsetting for personer med redusert funksjonsevne
- 6 måneder lengre yrkesaktivitet for seniorer i forhold til 2009.

Forsøket med utdanningsvikariater/utdanningspermisjon, som var et IA-tiltak, ble avsluttet ved utgangen av 2009. Som følge av dette ble det frigjort 20 millioner kroner, som nå foreslås benyttet til andre formål. I IA-avtalen av 24. februar 2010 er det blant annet foreslått å utvikle en rekke nye tiltak rettet mot sykmelder. Dette omfatter:
- Faglig støtte/veiledning for sykmeldingsarbeidet
- System for regelmessige tilbakemeldinger til sykmelder om egen sykmeldingspraksis, sammenlignet med andre.
- Krav om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for alle som skal sykmelde.

I forbindelse med utviklingsarbeidet er det også nødvendig å gjennomføre et omfattende kartleggingsarbeid, hvor det blant annet vil være behov for midler til frikjøp av leger.

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.