Rett til fri fra arbeidet
Infotjenesters juridiske rådgiver HR & Ledelse, Atle Torp.

Rett til fri fra arbeidet

Mange arbeidstakere blir opprørt over at sorg og sosiale problemer normalt ikke gir rett til sykepenger. Her utdyper Infotjenesters rådgiver hvordan det henger sammen.

     

I ethvert arbeidsforhold vil det fra tid til annen oppstå et behov for fravær fra arbeidet. Dette kan skyldes at den ansatte trenger å få gjort ting eller trenger å være tilstede for familie og venner i løpet av det som normalt er arbeidstiden. Det kan også skyldes at en ikke kan utføre sine vanlige oppgaver på grunn av sykdom.

Når arbeidstakeren av ulike grunner trenger fri fra jobben kan alt fra permisjon med eller uten lønn til fri med sykepenger være riktig alternativ, avhengig av hva som er det faktiske behovet for fravær.

Lovfestet rett til fri fra jobben

Noen permisjoner er regulert i lov og dekker en del av ansattes behov for fravær. Eksempler på dette er permisjon ved fødsel og adopsjon, barns og barnepassers sykdom, omsorg for nære pårørende, utdanning, militærtjeneste og behov for fri til offentlige verv.

Her finner du en oversikt over de lovfestede rettighetene til fri fra jobben.

Når den ansatte ikke har rett til fri etter loven er han eller hun avhengig av at det foreligger en avtale med arbeidsgiver om rett til permisjon/fri. Denne retten vil normalt være beskrevet i bedriftens velferdspermisjonsreglement.

Rett til lønn eller ikke

I hvilke situasjoner en har rett til fri, og om det skal være med lønn eller ikke, vil avhenge av hvilke avtaler man har i virksomheten. Noen er bundet av tariffavtaler som har slike rettigheter, mens andre kun har avtaler som gjelder internt i virksomheten. Dette vil derfor variere fra arbeidsplass til arbeidsplass.

Må be arbeidsgiver om fri

Alle formene for fravær tar imidlertid utgangspunkt i at man må ta forholdet opp med arbeidsgiver og be om å få fri.

I noen tilfeller må arbeidsgiver gi den ansatte fri fordi retten følger av lov eller avtale. I andre tilfeller vil man gi arbeidstakeren fri selv om retten ikke følger av lov eller avtale, fordi man ser at det er hensiktsmessig. Dette vil imidlertid være en avveining mellom den ansattes behov for fri og arbeidsgivers behov for arbeidskraft.

Ikke alltid rett til fri

I noen situasjoner vil arbeidsgiver falle ned på at det ikke skal gis fri, og henvise til at ting må ordnes utenfor arbeidstid. Man har derfor ikke noen ubetinget rett til fravær i alle situasjoner. Vi opplever at mange tror de har en lovfestet rett til fri i situasjoner, som egentlig avhenger av at arbeidsgiver er velvillig.

De fleste arbeidsgivere vi snakker med vil forsøke å finne løsninger for en ansatt som har behov for fri, dersom den ansatte kommer og snakker med arbeidsgiver og forklarer situasjonen.

De fleste av disse sakene lar seg derfor løse dersom arbeidsgiver og arbeidstaker har full tillitt til hverandre og har en åpen dialog om problemer og utfordringer for den ansatte.

Når arbeidstakeren går til legen

Denne tilliten og dialogen er imidlertid til stede i større eller mindre grad, og i en del tilfeller er den helt fraværende. I stedet for å snakke med arbeidsgiver om situasjonen er det noen som velger å gå til legen med sine utfordringer.

Dette har antakeligvis sammenheng med at mange ser på sykmelding som en mulighet til å bli fritatt fra å gå på arbeid. Man tror at hvis man leverer en 100 % sykmelding, så slipper man å komme på arbeid og kan konsentrere seg om sine egne problemer og utfordringer. Sykmelding kan derfor treffe en del av de situasjonene som hos mange arbeidsgivere løses ved dialog og samspill.

Sykmelding og sykepenger

Legene er tillagt myndighet til å skrive ut sykmelding. Dersom man går til legen med sine problemer og utfordringer må legen vurdere om lovens vilkår for å få sykmelding er oppfylt.

Legen står ikke fritt i vurderingen av om en ansatt skal få en sykmelding eller ikke, men må forholde seg til lovverket på dette området. Legen kan bare sykmelde når arbeidsuførheten har klar kobling mot sykdom eller skade.

Økonomiske og sosiale problemer

Loven opererer med et skille mellom arbeidsuførhet som skyldes sykdom og arbeidsuførhet som skyldes økonomiske eller sosiale problemer og utfordringer.

Dersom arbeidsuførheten ikke har en klar kobling mot sykdom eller skade, men skyldes sosiale eller økonomiske problemer og utfordringer, gir ikke uførheten rett til sykepenger etter folketrygdens regler.

Man kan derfor komme i en situasjon der en er arbeidsufør, uten at det gir rett til sykepenger.

Tror man har rett til fri

I mange av disse situasjonen er det vanlig å oppfatte det som en «rett» for den ansatte til å få fri. Dette er tilfeller hvor det er utbredt sosialt akseptert at en har behov for fri, og hvor alle forstår situasjonen.

Når legen i tillegg skriver ut sykmelding i disse situasjonene, er det vanskelig å forstå at arbeidsgiver kan ha rett til å mene at situasjonen ikke gir rett til sykepenger. Dette er situasjoner som faller inn under folketrygdloven § 8-4 første ledd annet punktum, hvor lovgiver har ment at man ikke skal ha rett til sykepenger.

Slike situasjoner kan være:

- Sykdom i familien
- Sorgreaksjoner
- Konflikter på arbeidsplassen
- Økonomiske problemer, permittering eller konkurs
- Konflikter i ekteskapet, skilsmisse o.l.

Dersom arbeidsuførheten henger sammen med disse situasjonene og ikke har en klar kobling mot sykdom/skade har man ikke rett til sykepenger. Man må i hver av disse situasjonene vurdere om lovens vilkår er oppfylt.

Trenger ikke godta legens sykmelding

Systemet er imidlertid slik at arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden på 16 kalenderdager skal vurdere om lovens vilkår for å få sykepenger er oppfylt. Legens sykmelding er bare et element i denne vurderingen.

Normalt kan man legge til grunn at lovens vilkår er oppfylt når det foreligger sykmelding, men det finnes en del situasjoner hvor en allikevel ikke har rett til sykepenger selv om det foreligger sykmelding. I disse sakene må arbeidsgiver vurdere sykmeldingen opp mot den faktiske situasjonen, og ut i fra en samlet vurdering ta standpunkt til om det foreligger rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden eller ikke.

Det betyr at omstendighetene omkring et sykefravær kan ha betydning for om arbeidsgiver skal legge sykmeldingen til grunn eller ikke.

Kan underkjenne sykmeldingen

Hvis sykmeldingen er utstedt i en situasjon hvor lovens vilkår ikke er oppfylt, har arbeidsgiver en lovlig rett til å underkjenne sykmeldingen på bakgrunn av at sakens faktiske forhold. En ansatt kan derfor ikke sykmeldes for å ta vare på en gammel mor, men må henvises til å søke permisjon, normalt uten lønn, for å få fri fra arbeidet.

Her finnes det saker i alle varianter hvor noen ligger svært nær sykdom/skade mens andre åpenbart ikke gir rett til sykepenger. Det kan være tilfeller der en ansatt har ønsket fri uten at dette er innvilget, for senere å komme med en sykmelding for samme tidsrom. Den ansatte tror da at en sykmelding vil gi en rett til fri, men her kan arbeidsgiver underkjenne sykmeldingen da det faktiske forholdet er slik at vedkommende ikke er syk, men bare har behov for fri for andre formål.

Må avgjøres i hvert enkelt tilfelle

Vi har over 10 000 henvendelser fra arbeidslivet hvert eneste år, og diskuterer slike saker nærmest daglig med våre kunder på vår fagsupport. Hver gang må saken avgjøres på grunnlag av foreliggende sykmelding og omstendighetene omkring. Svaret vil alltid avhenge av en konkret vurdering av situasjonen.

Forskjellige forutsetninger og kunnskap og forskjellig oppfatning av hva som er legitimt skaper da et stort spenn i diskusjonen og det er derfor ikke rart at dette skaper debatt.

Last ned gratis e-bok:
Slik velger du riktig personalhåndbok

En personalhåndbok er en effektiv måte for arbeidsgiver å kommunisere med sine ansatte. Medarbeiderne får for eksempel enkel tilgang til å selv kunne finne ut av hva som forventes av dem på arbeidsplassen, hvilke goder som er tilgjengelige og hva de har krav på fra arbeidsgiver. 

Last ned gratis her.