Reglene for overføring av ferie

Reglene for overføring av ferie

Året går mot slutten og det begynner å haste dersom ansatte har ferie til gode som skal avvikles før nyttår. Her er reglene for overføring av ferie til neste år.

     

13. desember 2017 Knut Arild Vold

Alle arbeidstakere har krav på ferie hvert år. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at ferien blir avviklet, og som avgjør når den skal avvikles. Unntaket er ekstraferien for de over 60 år, som den ansatte selv bestemmer over. 

Likevel kan det av ulike grunner være ansatte som har mye ferie til gode, for eksempel på grunn av sykdom, permisjon, eller generelt stor arbeidsbelastning som har gjort ferieavviklingen vanskelig.

Maksimalt 2 uker

Mange ønsker å overføre resten av ferien til neste år, men ferieloven legger noen rammer for hvor mye som kan overføres. Det sier juridisk rådgiver Camilla Schie-Veslum hos Infotjenester.

- Arbeidsgiver og arbeidstaker kan bli enige om at inntil 2 uker av ferien overføres til neste år. I tillegg kan de avtalefestede dagene overføres, altså de feriedagene som går ut over den lovfestede ferien på 4 uker og 1 dag.

Det vanligste i dag er at ansatte har 5 ukers ferie. For disse vil det bety at man kan avtale overføring av 14 dager ferie til året etter, dersom feriedagene regnes ut fra 5-dagersuke. Der det regnes med 6-dagersuke kan man avtale å overføre opp til 17 feriedager.

Ansatte over 60 år som har en ekstra ferieuke kan avtale overføring etter samme regler. De har med andre ord ingen utvidet adgang til å overføre feriedager.

To måneders varslingsfrist

At arbeidsgiver har styringsrett over ferien betyr ikke at arbeidstakernes ferie kan overføres til neste år mot deres vilje.

- Det betyr at det er en risiko for at mange av de ansatte krever å få ta ut restferien sin samtidig mot slutten av året. Desto nærmere nyttår vi kommer, desto mindre kontroll har du som arbeidsgiver på når denne restferien skal avvikles, sier Schie-Veslum.

Hun minner om at arbeidsgiver i utgangspunktet har en plikt til å informere ansatte om tidspunkt for ferie minst to måneder i forveien.

- Det betyr imidlertid ikke at ansatte kan nekte å avvikle ferien slik arbeidsgiver ønsker før nyttår. Når det er kort tid igjen av året vil arbeidsgivers ansvar for å sørge for ferieavvikling gå foran varslingsfristen, sier Schie-Veslum.

Kan ikke betales ut

Camilla Schie-Veslum peker videre på at det ikke er anledning til å stryke lovfestet ferie som ikke er avviklet og kompensere med lønn.

- Det betyr at dersom ferien ikke er avviklet ved årsskiftet blir feriedagene automatisk overført til påfølgende ferieår. Denne automatiske overføringen er ikke begrenset til et bestemt antall dager. - Tidligere var det slik at arbeidsgiver kunne betale ut feriedager som ikke ble brukt på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon. Det innebar at feriedagene ble strøket, mens arbeidstaker fikk utbetalt vanlig lønn for disse dagene. Med endringen i ferieloven i 2014 er denne muligheten borte, sier Schie-Veslum.

Kan kjøpe ut tariffestet ferie

For arbeidstakere med 5 uker ferie er det imidlertid fremdeles lov å betale ut de 4 ekstra feriedagene som er tariffestet.

- Forbudet mot «kjøp og salg» av ferie gjelder kun den lovfestede delen av ferien, ikke de fire avtalefestede feriedagene. Disse feriedagene disponerer partene over som de selv vil, med mindre annet følger av tariffavtale. Så da kan partene bli enige om at den avtalefestede ferien kan kjøpes ut istedenfor at den avvikles. Vår erfaring er at det kun er i staten de fire avtalefestede feriedagene ikke kan «kjøpes og selges», sier Schie-Veslum.

Hva skjer dersom en arbeidstaker ikke har mulighet til å få tatt ut all ferien før nyttår?

- Hvis det står igjen flere feriedager på slutten av året enn det som kan avtales overført etter regelverket, og grunnen ikke er sykdom eller foreldrepermisjon, vil det være et brudd på ferieloven. Ferien overføres uansett til neste år sammen med pengene. Ved et brudd på ferieloven kan arbeidstaker kreve erstatning, men vi har aldri sett dette bli gjennomført i praksis. Mer alvorlig for arbeidsgivere er det at mange ansatte opparbeider seg en veldig stor feriesaldo, som både kan få praktiske og økonomiske konsekvenser for virksomheten, avslutter Camilla Schie-Veslum. 

 

Last ned gratis e-bok:
Slik velger du riktig personalhåndbok

En personalhåndbok er en effektiv måte for arbeidsgiver å kommunisere med sine ansatte. Medarbeiderne får for eksempel enkel tilgang til å selv kunne finne ut av hva som forventes av dem på arbeidsplassen, hvilke goder som er tilgjengelige og hva de har krav på fra arbeidsgiver. 

Last ned gratis her.