Pappa kan få dobbel lønn i ferien
DOBBEL LØNN: Fedrekvoten av foreldrepermisjonen kan tas ut samtidig som man avvikler ferie.

Pappa kan få dobbel lønn i ferien

I en travel arbeidshverdag velger noen fedre å kombinere ferieavvikling og fedrekvote.

     

fredag 20. februar 2015 Knut Arild Vold

Sommeren 2014 ble fedrekvoten av foreldrepermisjonen kuttet fra 14 til 10 uker. Det innebærer at 10 uker av foreldrepermisjonen nå er forbeholdt far.

Bestemmer selv

Infotjenesters trygderettsrådgiver Kamilla Lunde Sørli sier det er far som selv avgjør når fedrekvoten skal tas ut, siden dette er en lovregulert permisjonsrett.

- Arbeidsgiver kan ikke bestemme tidspunktet for fedrekvoten så lenge far har varslet om permisjon i tide, men kan kreve at den avvikles sammenhengende, sier Lunde Sørli.

Mor har ikke rett til å ta over fedrekvoten, selv om far ikke avvikler permisjonen. Unntaket er de tilfellene hvor far er for syk til å ta seg av barnet.

Kan stykkes opp

Dersom arbeidstakeren ønsker å dele opp fedrekvoten, så må dette gjøres gjennom en avtale med arbeidsgiver. Det kan enten skje ved at permisjonen avvikles som delvis permisjon med graderte foreldrepenger, eller at den tas ut gjennom flere perioder.

- I slike tilfeller er det viktig at det inngås en skriftlig avtale om hvilke perioder fedrekvoten skal avvikles innenfor. I tillegg må far få godkjent utsettelsen fra NAV-kontoret som skal utbetale foreldrepengene, sier Lunde Sørli.

Arbeidsgiver kan motsette seg delvis permisjon dersom dette medfører vesentlige ulemper for virksomheten.

Når det gjelder uttak av fedrekvoten fordelt på flere perioder, er dette helt opp til arbeidsgiver å vurdere. Arbeidstaker ingen lovregulert rett til slik oppstykking av permisjonen.

Ferie med dobbel lønn

I en travel hverdag kan det være vanskelig å finne tid til å avvikle både fedrekvote og ferie. På noen arbeidsplasser er det stille om sommeren, samtidig som et langt fravær ellers i året skaper komplikasjoner. Dette er grunner til at flere fedre kombinerer ferieavvikling med avvikling av fedrekvoten.

- Arbeidstaker kan selv velge å avvikle ferie og fedrekvote samtidig, og dermed få utbetalt foreldre- og feriepenger i samme periode. Dersom arbeidsgiveren aksepterer at perioden blir oppdelt, er det mulig å ta ut feriekvoten over 2 eller 3 sommerferier, med noen uker hver gang. Kravet er at fedrekvoten må avvikles før barnet har fylt 3 år, sier Kamilla Lunde Sørli.

Hun minner om at arbeidstaker i slike tilfeller må søke NAV om utsettelse av fedrekvoten.

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.