Ønsker forsøk med helårs-egenmeldinger

En offentlig utredning ønsker at det etableres en forsøksordning for 365 egenmeldingsdager i utvalgte kommuner. Allerede har Mandal kommune forsøkt dette og sykefraværet ble redusert.

     

tirsdag 5. januar 2010

Det er i NOU 2010:13 Arbeid for Helse at utvalget skriver at det ønsker seg en forsøksordning med 10 til 12 kommuner i Norge, hvor man skal innføre 365 dager egenmeldinger. Det er på bakgrunn av erfaringene fra Mandal kommune at utvalget mener dette bør forsøkes i flere kommuner. Med en slik ordning, kombinert med tett oppfølging fra ledere, har sykefraværet blitt redusert fra 9,5 prosent og er nå godt under gjennomsnittet for kommune-Norge som er på 9,7 prosent. Sykefraværet fra egenmeldte og legemeldte i Mandal var i siste målte periode, 2. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010, på 8,1 prosent etter å ha vært nede i 6,4 prosent i perioden 3. kvartal 2008 til 2. kvartal 2009.

I tillegg til forsøksordningen med 365 egenmeldinger, ønsker utvalget å ha fokus på følgende fem innsatsområder med forslag til tiltak:

 • Styrke kunnskap og kompetanse
  • Bedre og mer meningsfull sykefraværsstatistikk
  • Forskning på årsaker til sykefravær og utstøting
  • Satsing på systematisk utprøving og evaluering av tiltak
  • Forbedre systemene for å formidle kunnskap om effektive tiltak
 • Forbedre arbeidsmiljø og arbeidsinnhold
  • Prosjekt med forsterket partssamarbeid
  • Systematisk utviklingsarbeid
  • Styrking av ledelsesfunksjonen
  • Kompetanseenhet for å forebygge trusler og vold
  • Kompetanseenhet for tekniske hjelpemidler
  • Utvikling av medarbeidernes kompetanse
  • Gode omstillingsprosesser
  • Forsøk med nye turnus- og arbeidstidsordninger
 • Bedre tilrettelegging for gravide
  • Informasjon til gravide og ledere om arbeid og graviditet
  • Forsøk med oppfølging av gravide på arbeidsplassen
  • Styrke arbeidslivskompetanse i jordmorutdanningen og andre relevante helsefagsutdanninger
 • Bedre seniorpolitikk
  • Planlegging av senkarriere gjennom kartlegging og individuelt tilpassede tiltak
  • Langsiktig holdningsarbeid i helse- og omsorgssektoren
 • Tettere oppfølging av sykemeldte
  • Styrings- og oppfølgingssystemer
  • Styrking av tilretteleggingstilskuddet
  • Forsøk med 365-dagers egenmelding
  • Individuell oppfølging av sykemeldte
  • Utrede endringer i lønnstilskuddsordningen
  • Bruk av velferdspermisjoner


Vi kan hjelpe deg med å få ned sykefraværet - les mer her.

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.