Foreslår omfattende endringer i arbeidsmiljøloven

Regjeringen vil gjøre det lettere å ansette arbeidstakere midlertidig, øke muligheten til å jobbe overtid og la ansatte stå lenger i jobb. Her gir vi deg en oversikt over hovedpunktene i det omfattende endringsforslaget.

     

Regjeringen sender nå på høring omfattende endringer i arbeidsmiljøloven. Det formelle høringsnotatet vil bli sendt ut før sommeren, men allerede nå er det klart at de viktigste forslagene blir:

Større mulighet for midlertidig ansettelse

Arbeidsgiver skal uten begrensninger kunne ansette arbeidstaker midlertidig i en periode på 9 eller 12 måneder. Det foreslås imidlertid at arbeidsgiver ikke skal kunne ansette den samme arbeidstakeren midlertidig i flere perioder for å utføre det samme arbeidet. Det skal heller ikke være lov å bytte ut en midlertid ansatt arbeidstaker med en annen midlertidig ansatt, som skal utføre det samme arbeidet.

Endringer i reglene om arbeidstid og overtid

- Rammene for å avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstiden økes. Det foreslås at grensen for hvor lang daglig arbeidstid den enkelte arbeidstaker kan avtale økes fra 9 til 10 timer. Grensen for hva som kan avtales med lokal tillitsvalgt økes fra 10 til 12 timer.
- Antall overtidstimer foreslås økt fra 10 til 15 timer i uken og fra 25 til 30 timer i en periode på 4 uker. Rammene for hva som kan avtales med lokal tillitsvalgt økes fra 15 til 20 timer i uken og fra 40 til 50 timer i en periode på 4 uker. Arbeidstilsynet skal også kunne gi tillatelse til inntil 25 timer i uken, mot 20 timer i dag.
- Det foreslås større mulighet for arbeidsgiver til å pålegge arbeidstaker å jobbe på søndager. I tillegg foreslås det at arbeidstaker skal kunne avtale å jobbe flere søndager på rad.
- Omregningsfaktoren av beredskapsvakt til alminnelig arbeidstid endres fra 1/5 til 1/8. Arbeidstaker som har vakt vil dermed få en mindre del av vakttiden kompensert som arbeidstid.
- Det foreslås utvidede fullmakter for arbeidstilsynet til å gi tillatelse til ulike arbeidstidsordninger.

Økt aldersgrense

Her presenterer regjeringen alternative forslag. Noen av forslagene innebærer en økning av den lovfestede aldersgrensen fra dagens grense på 70 år til enten 72 år eller 75 år, kombinert med enten forbud mot lavere bedriftsfastsatte aldersgrenser eller begrensninger på dette.

Mulighet til å avtale seg bort fra kravet om likebehandling av innleide vikarer

Det foreslås at det gjennom tariffavtale inngått med fagforening som har minst 10 000 medlemmer kan avtales unntak fra likebehandlingsprinsippet, f eks slik at innleide vikarer ikke skal ha rett på lik lønn som de som er ansatt hos arbeidsgiver.

Visste du at du kan kontakte Simployers jurister for å drøfte slike problemstillinger? I det nettbaserte oppslagsverket Arbeidsmiljøloven finner du alltid oppdaterte forklaringer til gjeldende regelverk.

Prøv Faghjelp gratis i 3 dager og test selv.