Midlertidig uføre uten sykepengerett

Midlertidig uføre uten sykepengerett

Mange midlertidig uføre står uten mulighet til å motta sykepenger når de er tilbake etter langtidssykdom, på grunn av skjerpet praksis i kommunene. Infotjenesters eksperter mener kommunene tolker regelverket riktig.

     

mandag 16. desember 2013 Knut Arild Vold

Trondheim kommune har skjerpet inn praksis i forhold til å betale ut sykepenger til medarbeidere som etter et langtidsfravær er delvis tilbake i stillingen sin og samtidiåg mottar en liten uføreytelse fra pensjonsordningen. Heller ikke Bergen kommune betaler ut sykepenger til medarbeidere i denne situasjonen, skriver Adresseavisen.

Dette innebærer at flere hundre arbeidstakere bare i Trondheim står uten sykepengemuligheter når de er tilbake etter et langt sykefravær, hvis de har brukt opp «kvoten» fra NAV.

Komplisert regelverk

Infotjenesters rådgiver i trygderett, Kamilla Lunde Sørli, sier regelverket kan oppfattes som komplisert av mange.

Kort fortalt gir sykepengeordningen ansatte rett til sykepenger fra arbeidsgiver i 16 kalenderdager, før NAV tar over. NAV betaler ut sykepenger i maksimalt 248 stønadsdager i løpet av en 3 årsperiode. I tillegg vil offentlig ansatte ha regulert retten til sykelønn i tariffavtaler.

- Når arbeidsgiver har betalt en full arbeidsgiverperiode, må den ansatte komme tilbake i sin fulle stilling i tråd med arbeidsavtalen, og deretter ha vært arbeidsfør i 16 kalenderdager (uten fravær knyttet til sykdom) før arbeidsgiver igjen må betale ut sykepenger. Dette følger av folketrygdlovens § 8-19 fjerde ledd, og er nok den aktuelle lovbestemmelsen Trondheim kommune nå har strammet inn praksisen rundt.

For å få en ny kvote med 248 dager med sykepenger fra NAV må det ha gått 26 uker uten ytelser knyttet til sykdom fra NAV.

I tillegg har tariffavtalene egne bestemmelser om opptjening til ny lønn under sykdom.

Delvis uføretrygd – syk før 26 uker

Problemet som nå diskuteres oppstår for offentlige ansatte som får en midlertidig uføreytelse fra Statens pensjonskasse eller Kommunal landspensjonskasse på mindre enn 50 prosent.

Dette innebærer at de har kommet delvis tilbake i jobb og kombinerer dette med en delvis uføreytelse fra pensjonsordningen. Så lenge de ikke har kommet fullt og helt tilbake i stillingen sin, vil de ikke tjene opp rettigheter til nye sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden. Egenmelding kan heller ikke benyttes til å dokumentere sykefravær, da dette kun er en måte å melde sykefravær på som kan brukes innenfor rammen av arbeidsgiverperioden.

Til tross for at de kun er delvis tilbake i jobb, kombinert med delvis uføreytelse fra pensjonsordningen, vil de imidlertid ha opptjent nye sykepengerettigheter fra NAV etter at det har gått 26 uker.

Praktiseres ulikt

En ringerunde Adresseavisen har gjort tyder på at regelverket praktiseres ulikt fra kommune til kommune.

Kamilla Lunde Sørli i Infotjenester sier at flere arbeidsgivere innen offentlig sektor i disse situasjonene nok har utbetalt sykepenger til tross for at ny arbeidsgiverperiode ikke er opptjent.

Hun mener imidlertid at dette ikke er riktig tolkning av regelverket.

- I de situasjoner der arbeidstaker etter et langtidsfravær kun er tilbake i del av sin stilling, tjenes det ikke opp noen ny arbeidsgiverperiode etter folketrygdlovens bestemmelser, og man har ikke krav på sykepenger i arbeidsgiverperioden dersom man blir syk, sier Lunde Sørli.

Ved sykdom før 26 uker (ny NAV- rett er ikke opptjent) kan arbeidstaker i slike tilfeller søke NAV om arbeidsavklaringspenger i inntil 6 måneder.

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.