Nyhetene i revidert nasjonalbudsjett

Nyhetene i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen setter i gang forsøk hvor personer med lange sykmeldinger skal vurderes av ny lege, og endrer mva-reglene for utleie av fast eiendom.

     

onsdag 14. mai 2014 Knut Arild Vold

Regjeringen gjør ingen vesentlige regelendringer som berører arbeidslivet i det reviderte nasjonalbudsjettet for 2014.

Den viktigste regelendringen er en forenkling av mva-reglene for utleie av fast eiendom. Blir forslaget vedtatt, kan ordinære mva-registrerte virksomheter fra 1. juli slippe å søke om frivillig registrering for utleie av fast eiendom.

For virksomheter som ikke er mva-registrert fra før, gjelder reglene om frivillig registrering fortsatt.

Utsetter differensiert arbeidsgiveravgift

Den opprinnelige planen var at regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett skulle komme med et endelig forslag til nytt regelverk for differensiert arbeidsgiveravgift.

Bakgrunnen er at en EU-tilpasning krever at ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift endres, noe som vil føre til at en lang rekke bedrifter som i dag har redusert eller ingen arbeidsgiveravgift må regne med å betale full avgift fra 1. juli.

På grunn av pågående prosesser i EU vil regjeringen legge fram en egen proposisjon om endringer i ordningen for Stortinget før sommeren. Planen er at forslag til endringer og kompenserende tiltak vil komme innen 6. juni – tre uker før den nye ordningen er planlagt å tre i kraft.

Varsler endring av arbeidsmiljøloven

Det er ikke varslet noen regelendringer innen arbeidsrett i revidert nasjonalbudsjett for 2014.

Regjeringen varsler imidlertid en bred gjennomgang av dagens virkemidler «med sikte på å inkludere flere i arbeidslivet og øke arbeidsinnsatsen, herunder en vurdering av arbeidsmiljøloven og annet regelverk i arbeidslivet.»

Det står ikke noe mer konkret om hva regjeringen tenker på i denne sammenheng, annet enn at de skal legge vekt på forenkling og fleksibilitet.

Ny medisinsk vurdering etter 6 måneder

Heller ikke på trygderettsområdet gjøres det store endringer gjennom revidert nasjonalbudsjett for 2014.

Regjeringen skriver imidlertid i budsjettet at de vil stille krav om at ingen skal kunne sykmeldes i mer enn seks måneder av sin egen fastlege. I den sammenheng setter de i gang et toårig forsøk, hvor personer som er sykmeldt i 6 måneder skal få en medisinsk vurdering av en annen lege enn fastlegen før sykmeldingen går ut.

Samtidig setter regjeringen i gang et arbeid med å utvikle veiledende, normerte sykmeldingsperioder. Dette skal implementeres «så snart det er faglig forsvarlig».