Mer fri når nære dør

Stortinget har vedtatt å gjøre det enklere å kombinere jobb med omsorg.

     

fredag 26. mars 2010

Det er ikke klart når endringene trer i kraft, men Kompetanse kommer tilbake med informasjon så fort som mulig. Det er tidligere varslet at endringene skulle tre i kraft fra 1. juli 2010.

Disse rettighetene for arbeidstakere er nå vedtatt:
• Ved pleie av nære pårørende i hjemmet i livets sluttfase gis det rett til permisjon med pleiepenger i 60 dager (nå er det 20 dager)
• Rett til permisjon i 10 dager hvert kalenderår for å gi omsorg til nære pårørende (nå er det ingen dager)
• Tre måneders støtte etter at barnet dør, hvis foreldre og pleiepengemottakere har hatt slik støtte i minst tre år. Gjelder både pleiepenger og forhøyet hjelpestønad. (nå gis det så lenge pleiebehovet varer)

- Bakgrunnen for lovendringen med støtte etter dødsfall er at det er ønskelig å støtte oppunder foreldre som, når pleieforholdet opphører, opplever at de plutselig står uten inntekt etter i lang tid å ha mottatt ytelser fra folketrygden ved pleie av sykt barn. Det kan etter en slik periode ta tid å reorientere seg til jobb, sier rådgiver Jørgen Brostrøm i Infotjenester.

På tide å digitalisere håndteringen av tid og bemanning?

Med tidsregistrering i Simployer får du automatisk beregnet timekonto, tillegg, overtid, fleksitid, akkord, med mer. Medarbeiderne har alltid oversikt og kan selv produsere timelisten kontinuerlig.