Må ikke akseptere arbeidstakers friskmelding
Infotjenesters trygderettsrådgiver Atle Torp.

Må ikke akseptere arbeidstakers friskmelding

Arbeidstaker står fritt til å friskmelde seg selv og komme tilbake på jobb i sykmeldingsperioden, men arbeidsgiver trenger ikke å akseptere friskmeldingen.

     

En av de mest diskuterte sakene i Infotjenesters fagforum i høst handler om hvordan arbeidsgiver skal håndtere situasjoner der arbeidstakere som er 100% sykmeldt friskmelder seg selv og kommer tilbake på jobb.

Kan friskmelde seg selv

Infotjenesters trygderettsrådgiver Atle Torp sier det er riktig at arbeidstaker står fritt til å friskmelde seg selv og komme tilbake på jobb uten å måtte kontakte legen. Det skal da føres opp på sykmeldingsattestens del D punkt 13.6, eller 8.6 på den gamle attesten.

- Sykmeldingsattesten skal etter loven returneres til NAV når perioden er over. Ved friskmelding bør dette påføres attesten del D pkt. 13.6 som umiddelbart sendes NAV. Det bør være tydelig avklart at arbeidstaker er tilbake i jobb og mottar lønn i stedet for sykepenger, sier Torp.

Dersom arbeidstaker er tilbake til jobb og mottar lønn for utført arbeid, vil yrkesskadeforsikringen gjelde uavhengig av om vedkommende i utgangspunktet var sykmeldt.

Sporadisk arbeid uten å varsle

I noen tilfeller opplever arbeidsgiver at arbeidstakeren jobber helt eller delvis i sykmeldingsperioden, uten å gi skikkelig beskjed om dette.

- Er det ikke tydelig avklart at arbeidstakeren er i jobb og mottar lønn, risikerer vedkommende å få problemer dersom det oppstår en yrkesskade. Det vil også være å se på som trygdesvindel dersom arbeidstakeren mottar sykepenger fra NAV samtidig som han eller hun jobber for arbeidsgiver uten å føre dette opp på sykmeldingsblanketten, sier Torp.

Deltar vedkommende på et møte på jobben er dette å se på som arbeidstid, og det skal utbetales lønn og føres på sykmeldingsattesten.

Bruk oppfølgingsplanen

Atle Torp råder de som har gjort en dokumentert sykefraværsoppfølging til å ta friskmeldingen inn i oppfølgingsdokumentasjonen.

- Dersom man har fulgt opp den sykmeldte gjennom sykefraværet, slik man skal og bør gjøre, så er det naturlig å ta inn arbeidstakers friskmelding i denne dokumentasjonen. Er arbeidstakeren frisk og tilbake for fullt, kan man lukke saken, sier Torp.

Ved gradert sykmelding

Dersom arbeidstakeren ikke kan jobbe fullt, vil friskmeldingen være å se på som en del av oppfølgingsløpet.

- Når en sykmeldt arbeidstaker kommer tilbake på jobb, men kan ikke yte 100% arbeidsinnsats, vil det være gradert sykmelding som gjelder. Arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge for at arbeidstaker kan jobbe der det er mulighet for arbeid. Dersom arbeidstaker kan jobbe noe bør dette dokumenteres i sykefraværsoppfølgingen, sier Torp.

Han sier utført arbeid da skal føres opp på sykmeldingsattesten, dersom dette går utover angitt sykmeldingsgrad, og minner om at det er mengden utført arbeid og ikke antall timer på jobb som skal føres opp.

Må ikke akseptere

Et spørsmål som også ofte dukker opp ofte hos Infotjenesters er hvorvidt arbeidsgiver kan nekte å akseptere arbeidstakers egen friskmelding.

- Vi hører ofte om situasjoner der arbeidstaker har friskmeldt seg selv og kommer tilbake på jobb, mens arbeidsgiver ikke mener vedkommende er frisk nok til å jobbe. Det kan enten være at arbeidsgiver ikke mener det er forsvarlig at arbeidstakeren settes i jobb, eller at arbeidsgiver mener arbeidstakeren ikke klarer å utføre arbeidsoppgavene tilfredsstillende. I slike tilfeller kan arbeidsgiver nekte å akseptere arbeidstakers egen friskmelding, og eventuelt kreve en friskmelding fra lege, sier Torp.

Ingen plikt å varsle

I Infotjenesters fagforum reises også spørsmålet om arbeidsgiver kan nekte å betale ut lønn dersom arbeidstakeren kommer tilbake på jobb uten å varsle på forhånd, og de derfor ikke har arbeidsoppgaver til vedkommende.

- Arbeidstaker trenger ikke å varsle arbeidsgiver på forhånd om at hun er frisk og akter å komme tilbake på jobb. Det er arbeidsgiver som har risikoen for å ha arbeid til vedkommende. Dersom den ansatte er frisk og kan jobbe, vil han også ha krav på lønn, sier Torp.

Han mener en slik friskmelding ikke bør komme som noen overraskelse på arbeidsgiver, dersom man har fulgt oppfølgingsløpet og hatt en tett dialog med arbeidstakeren underveis.

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.