Lønn ved dødsfall
Infotjenesters økonomirådgiver Øivind Elvestad

Lønn ved dødsfall

Det skjer dessverre fra tid til annen at en arbeidstaker dør. Har du kontroll på lønnsutbetalingene rundt dødsfallet?

     

Lønn og feriepenger opptjent og utbetalt før dødsfallet

Lønn og feriepenger som er opptjent og utbetalt før dødsfallet anses som vanlig lønn og er skattepliktig i sin. Det samme gjelder lønn ol. som utbetales etter dødsfallet, men som arbeidstaker hadde rettslig og faktisk adgang til å få utbetalt før dødsfallet.

Lønn og feriepenger opptjent før dødsfallet, men som utbetales etter dødsfallet

Lønn og feriepenger som utbetales etter dødsfallet er skattepliktig som alminnelig inntekt. Alminnelig inntekt beskattes med 22 % i 2019. Slik inntekt regnes ikke som personinntekt.

Slike utbetalinger kan f.eks. være:

  • opptjent lønn for dødsmåneden når lønningsdato faller etter dødsdato
  • feriepenger opptjent i dødsåret
  • feriepenger opptjent året før dødsåret, men som ikke er utbetalt på dødstidspunktet

Lønn og feriepenger som avdøde ikke har faktisk eller rettslig krav på å heve før dødsfallet er en trekkfri ytelse. Men det vil bli utlignet 22 % skatt ved skatteoppgjøret. Dersom det er praktisk mulig for arbeidsgiver er det god personalpolitikk å gjøre arvinger/dødsbo oppmerksom på at det vil bli utlignet skatt på denne utbetalingen, selv om ytelsen er trekkfri. Dersom arvinger/dødsbo ønsker det, kan arbeidsgiver legge inn et frivillig forskuddstrekk som dekker skatten på ytelsen for å unngå restskatt ved skatteoppgjøret.

Slik lønn og feriepenger skal innrapporteres som «Kontantytelse» - «Lønn etter dødsfall». Det er ikke trekkplikt på slik utbetaling og det skal ikke betales arbeidsgiveravgift.

Etterlønn

Med etterlønn menes utbetalinger som avdøde ikke har opptjent før dødsfallet. Dette kan dreie seg om rene gaver eller støtte i en overgangsperiode. Det foreligger ingen lovbestemt plikt til å utbetale etterlønn, men plikten kan være hjemlet i tariffavtaler eller i individuelle arbeidsavtaler. Enkelte arbeidsgivere utbetaler også etterlønn av eget tiltak uten at de har plikt til å gjøre det.

Den del av etterlønnen som ligger innen 1,5 G er skattefri, for tiden kr 149 787 (Grunnbeløpet i folketrygden er pr. i dag kr 99 858). Beløpet skal ikke medtas i grunnlaget for forskuddstrekk eller arbeidsgiveravgift. Den skattefrie etterlønnen skal innrapporteres på a-meldingen som «Kontantytelse» - «Etterlønn».

Ev. etterlønnen som eventuelt overstiger 1,5 G er skattepliktig. Beløpet inngår i grunnlaget for forskuddstrekk men det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift av beløpet. Skattepliktig etterlønn innrapporteres på a-meldingen som «Kontantytelse» - «Etterlønn og etterpensjon».

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!



Gratis plansje: Formkrav til reiseregningen