- Lettere med sykmelding enn tilrettelegging

- Lettere med sykmelding enn tilrettelegging

Gravide arbeidstakere føler at de må kjempe for tilrettelegging og at sykmelding er en enklere utvei. Men det finnes et tredje alternativ.

     

tirsdag 11. desember 2012 Berit Stokstad

Kun halvparten av norske, gravide kvinner som mener at de trenger tilrettelegging på arbeidsplassen, får det.
Eva Haukeland Fredriksen har i år skrevet en doktorgrad der hun har analysert kvinners forventninger og erfaringer om jobb og helse i graviditeten.

- Slik systemet er i dag, er det opp til den gravide selv å skulle forhandle med sjefen sin om behovet for tilrettelegging på jobb. Og gravide kvinners forhandlingsmakt overfor arbeidsgiver varierer fra person til person. Det er stor forskjell på forhandlingsmakten til en gravid 18-åring med gatekjøkkenjobb og en 40-åring i høytstående lederstilling, sier Haukeland Fredriksen til forskning.no.

Tre av fire blir sykmeldt
I sitt arbeid med temaet støtte hun på utsagn i nettdebatter som:

«Jeg vet at graviditet ikke er en sykdom, og at jeg ikke er syk. Men hva er jeg da?»

I sitt forskningsarbeid la Haukeland Fredriksen merke til at gravide oppfattet terskelen for å gå til legen og be om sykmelding som lavere enn å gå til sjefen og be om tilrettelegging.

Men hvilket ansvar har arbeidsgiver for å tilrettelegge arbeidet for gravide? Det finnes ingen spesifikk regel om dette i norske lover, men arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljøloven en generell plikt til å tilrettelegge arbeidet ut i fra den enkeltes forutsetninger. Det gjelder også en generell plikt til å risikovurdere ulike arbeidsoperasjoner.

Mye tyder likevel på at den generelle plikten til tilrettelegging ikke er godt nok kjent blant gravide og arbeidsgivere. For sykmelding har blitt normalt for gravide kvinner i Norge. Så mange som tre av fire gravide kvinner blir sykmeldt i løpet av svangerskapet. I gjennomsnitt er de sykmeldt i to måneder.

Trenger du hjelp til oppfølging av sykmeldte? Ta en titt på vårt system for nettopp det.

Graviditet er ikke en sykdom i henhold til folketrygdlovens bestemmelser, men mange gravide får reelle sykdommer som følge av svangerskapet som høyt blodtrykk, svangerskapsforgiftning og ekstrem kvalme. Da har de også rett på sykepenger.

I min jobb som rådgiver i Infotjenester snakker jeg jevnlig med både arbeidsgivere, gravide og leger. Inntrykket mitt er at det er blitt helt normalt å bli sykmeldt ved graviditet, og tilbakemeldinger vi får tyder på at det å bli tyngre og trøtt likestilles med sykdom, selv om man i slike tilfeller egentlig ikke skal bli sykmeldt og ikke har rett på sykepenger. Graviditet i seg selv er som sagt ingen sykdom.

Svangerskapspenger
Vi erfarer også at mange arbeidstakere, arbeidsgivere og leger ikke kjenner godt nok til det som for en del gravide kvinner er et bedre alternativ enn sykepenger, nemlig svangerskapspenger.

Friske, gravide kvinner som etter lov eller forskrift må slutte i arbeid på grunn av graviditet, vil kunne ha rett til svangerskapspenger som en kompensasjon for inntektstapet.

Når en arbeidstaker blir gravid, plikter arbeidsgiver å sørge for at den ansatte ikke blir utsatt for skadelig påvirkning ved å tilrettelegge arbeidet eller omplassere vedkommende.

Dersom dette ikke er mulig på den aktuelle arbeidsplassen, vil kvinnen kunne få svangerskapspenger.
Fordelen med svangerskapspenger kontra sykepenger gjennom en ordinær sykmelding, er at man ikke bruker av kvoten på rett til sykepenger. Dersom en arbeidstaker for eksempel blir sykmeldt av legen de siste fire månedene av svangerskapet på grunn av at hun ikke kan stå i jobben sin lenger fordi det utgjør en fare for graviditeten, vil den gravide ha brukt opp fire av sine 12 måneder med rett til sykepenger. Det kan slå uheldig ut dersom kvinnen skulle skade seg under eller rett etter fødselen.

I dette eksempelet er det god sannsynlighet for at kvinnen heller ville hatt rett på svangerskapspenger, og dermed ikke brukt noe av retten til sykepenger.

Men hvilke vilkår må være oppfylt for å kunne få svangerskapspenger?

• Kvinnen må være pålagt å slutte i arbeidet på grunn av graviditet
• Vedkommende kan ikke omplasseres i bedriften
• Kvinnen må ha vært yrkesaktiv i minimum fire uker før hun må slutte
• Kvinnen må ha et inntektsgrunnlag på minst 50 prosent av grunnbeløpet

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.