Lavere sykefravær i NHO-bedriftene

Lavere sykefravær i NHO-bedriftene

Sykefraværet var 11 prosent lavere i NHOs medlemsbedrifter enn i arbeidslivet ellers i 2012. Selv om fraværet generelt har en økende tendens i Norge vil ikke NHO innføre karensdager.

     

mandag 8. april 2013

- Det er riktig at sykefraværet i NHOs medlemsbedrifter fortsatt ligger lavere enn hele landet generelt, selv om det er en liten økning i enkelte bransjer. Et flertall av bransjene har hatt en nedgang fra 2011, og samlet er sykefraværet for NHO-bedriftene 5,9 prosent for 2012 mot 6,0 prosent i 2011, sier Svein Oppegaard i NHO. Noe av årsaken tror han er at NHO-bedriftene startet tidlig med systematisk arbeid og tett oppfølging.

- Det er fortsatt stort trykk på sykefraværsarbeidet i NHO, og NHOs landsforeninger som rådgir bedriftene direkte. NHO og landsforeningene har blant annet arrangert flere seminarer om sykefravær og oppfølging.

Liten effekt i Sverige
Etter at sykefraværet igjen viste en stigning for andre gang på rad i Norge, har det kommet forslag om karensdager og reduksjon av sykelønnen til 90 prosent dekning. NHO tror på helt andre virkemidler for å få fraværet ned igjen.
- Karensdag vil ha svært begrenset effekt på det lange sykefraværet, som stadig er en utfordring. Erfaringene fra Sverige tyder på at det ikke gir effekt. NHO-bedriftene har vist at det gir resultater å arbeide systematisk med IA og sykefraværsoppfølgingen. Utfordringen nå er å forenkle et rapporteringsregime som har vokst ut av alle proporsjoner: vi må huske på at det er oppfølgingen og ikke skjematikken som er viktig og skal ha oppmerksomhet. For øvrig vil jeg minne om at NHO ved forrige IA-avtale forhandling ikke motsatte seg en annen omfordelings modell på utgiftene, men at myndighetene ved NAV ikke kunne implementere denne på grunn av manglende IKT-systemer.

Har noe å lære
- Helse og sosial og da spesielt i det offentlige sliter aller mest. Har du noen tanker om hvorfor det er slik og hvilke råd har dere å komme med?

- Beste praksis og erfaringsoverføring har vi gode erfaringer med i næringslivet. Vi tenker at kanskje helse og sosial-sektoren kunne lære av noen av våre gode bedriftseksempler. Det handler om systematikk, åpenhet og ledelse, tror Svein Oppegaard.