Har du kartlagt radioaktiv stråling på arbeidsplassen?

Har du kartlagt radioaktiv stråling på arbeidsplassen?

Radon er en radioaktiv gass som blant annet fører til lungekreft. Hvis du ikke har målt radonkonsentrasjonen på arbeidsplassen er det tiden for det nå.

     

Radon er en lukt- og fargefri radioaktiv gass som siger opp fra grunnen og som samler seg i bygninger. Gassen er farlig å puste inn i for høye konsentrasjoner, og eksponering for radon kan blant annet føre til lungekreft.

Det er derfor viktig å unngå at konsentrasjonen av radon er for høy på arbeidsplasser innendørs.

Få gjør risikovurdering

Det er vanligvis gårdeier som gjennomfører både målinger og evt. tiltak. Når man leier ut lokaler som skal brukes til arbeidsplasser, må man også sørge for at lokalene er egnet for denne bruken. I det ligger bl.a. å sørge for et godt innemiljø.

Infotjenesters HMS-rådgiver Anne Sandtorp  minner imidlertid om at  det er arbeidsgivers ansvar å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for sine arbeidstakere. Dermed er det også arbeidsgivers ansvar å etterspørre radonkonsentrasjonen i arbeidslokalene, og sikre at den ikke er for høy.

- Mitt inntrykk er at alt for få arbeidsplasser har tatt eksponering for radon inn i sin risikovurdering, eller viser på annen måte at de følger opp denne delen av arbeidsmiljøet. 

Må måles om vinteren

- For å sikre at det ikke er for høye konsentrasjoner av radon må det vanligvis gjøres målinger på arbeidsplassen, sier Sandtorp. 

Dersom gårdeier ikke vil gjennomføre nødvendige målinger, bør arbeidsgiver gjøre det selv. 

Arbeidstilsynet anbefaler å gjøre målingene i to trinn. Innledningsvis kan førstegangsmålinger gjøres, og hvis resultatet viser høye verdier i ett eller flere rom, må det gjennomføres en mer omfattende måleundersøkelse.

Det anbefales å gjøre langtidsmålinger over minst to måneder i vinterhalvåret, mellom oktober og midten av april. Arbeidstilsynet anbefaler å gjøre førstegangsmålinger i den laveste etasjen hvor det jobber arbeidstakere, og færre målinger høyere i lokalene.

Gjennomføre tiltak

Gjennom strålevernforskriften er det satt grenseverdier for radoneksponering i skolebygninger, barnehager og utleieboliger. Statens strålevern anbefaler at disse grenseverdiene følges i alle typer bygg.

Det betyr at det skal gjennomføres tiltak dersom det måles mer enn 100 Bq/m3, og at konsentrasjonen uansett ikke skal overstige grenseverdien på 200 Bq/m3.

Ved for høye konsentrasjoner av radon må det gjennomføres tiltak for å hindre at radon trenger inn i bygningen. Det er ikke mulig å skjerme seg fra radongassen når den først finnes i luften. Tiltak kan for eksempel være tetting av flater mot grunnen og forbedret ventilasjon, heter det i arbeidstilsynets veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen.

Kan pålegges gårdeier

Dersom arbeidsgiver og gårdeier ikke blir enige om hvem som skal gjennomføre målinger og iverksette tiltak for å hindre radioaktiv stråling på arbeidsplassen, kan Arbeidstilsynet rette krav direkte mot utleier av bygget.

- Det er imidlertid viktig å huske på at arbeidsgiver har et selvstendig ansvar for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og at ansvaret for å sørge for at målinger gjennomføres og tiltak iverksettes også ligger på arbeidsgiver, sier Anne Sandtorp. 

Aktuell digital HMS-opplæring fra Simployer: 

E-læring: HMS for verneombud og AMU - kontor og butikk

E-læring: HMS for ledere

 

Ønsker du å vite mer om hvordan Simployer kan skreddersy HMS-kurs for din virksomhet? Les mer her