Ingen avklaring om AFP og regnskapsføring

Arbeidsgruppen som har sett på hvordan den nye AFP-ordningen skal regnskapsføres, har ikke kommet fram til en felles konklusjon.

     

Hovedspørsmålet er om ny AFP-ordning faller innenfor eller utenfor dagens regnskapsregler for pensjonsytelser til ansatte. Gruppen har drøftet problemstillingen og gått gjennom alle sider ved problemstillingen uten å konkludere. Rapporten som nå ligger på departementets bord er derfor kun å betrakte som et beslutningsgrunnlag og ikke som noen innstilling eller anbefaling. Arbeidsgruppen understreker også at det alltid er foretakets styre som avlegger et regnskap og som dermed er ansvarlig for hvordan ulike poster er ført.

Bakgrunnen
Bakgrunnen for arbeidsgruppens arbeid er den nye AFP ordningen i privat sektor som ble etablert i forbindelse med lønnsoppgjøret i 2008. I avtalen ble det forutsatt at staten skulle bidra til at pensjonsnivået minst skulle tilsvare nivået på gammel AFP. I brev fra Statsministeren 2. april 2008 bekreftes det at regjeringen vil fremme forslag til Stortinget om statlig tilskudd til finansiering av den nye ordningen. Den nye AFP-ordningen i privat sektor er en felles ordning for privat sektor. Den gjelder for bedrifter som er tilsluttet en tariffavtale med en arbeidstakerorganisasjon som deltar i Fellesordningen for Avtalefestet pensjon. Den nye ordningen som ble innført 1. januar 2011 er utformet som et livsvarig tillegg til fleksibel alderspensjon og avløser AFP etter gamle regler som var utformet som en tidligpensjoneringsordning fra 62-67 år.

DETTE MENER AKTØRENE:

Norsk Regnskapsstiftelse:
Ny AFP skal regnskapsføres som en såkalt ytelsesbasert flerforetaksordning med
krav om balanseføring i regnskapet til foretakene som er tilsluttet ordningen. I
uttalelsen fra Norsk Regnskapsstiftelse heter det videre at balanseføring av ny AFP-ordning forutsetter at det finnes tilstrekkelig informasjon tilgjengelig for måling og
allokering av ny AFP. Dersom dette ikke er tilfelle regnskapsføres ordningen som
om den var en innskuddsbasert ordning, og noteinformasjon om forholdet gis.

LO:
Den nye AFP-ordningen i privat sektor bør ikke klassifiseres som en ytelsesordning, med de krav til balanseføring dette medfører. Balanseføring er i strid med partenes avtale og Stortingets vedtak.

NHO og Spekter:
Krav om balanseføring av AFP vil være en finansiell belastning for medlemsbedriftene som går langt utover forutsetningene i avtalen. Også Spekter uttaler i brev til Finansdepartementet 24. september 2010 at AFP bør unntas fra balanseføring.

Finanstilsynet:
Vurderer den nye AFP-ordningen som en ytelsesbasert flerforetaksordning, men balanseføring er betinget av at Fellesordningen for AFP beregner de totale pensjonsforpliktelsene i ordningen og at det finnes en konsekvent og pålitelig måte å allokere forpliktelsen på det enkelte
foretak. Inntil dette er avklart vil balanseføring ikke kunne foretas.

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!