Hver fjerde kontrollerte virksomhet mangler oversikt

Hver fjerde kontrollerte virksomhet mangler oversikt over risiko for arbeidstakere, samfunn og miljø. - Etableringen av en HMS-håndbok kan være løsningen for virksomheter som sliter med å holde nok fokus på HMS-arbeidet, sier Fagsjef Hans Gjermund Gauslaa hos Infotjenester.

     

At så mange slurver med sikkerheten kommer fram etter en felles tilsynsaksjon gjennomført av Klif, Strålevernet, DSB og Arbeidstilsynet i nær 800 virksomheter.

Gir veiledning
- Undersøkelsen setter fingeren på at mange små- og mellomstore bedrifter ikke tar HMS-arbeidet på alvor. Ofte er de nok klar over problemområdene, men er ikke flinke nok til å ha skriftlige rutiner og annen dokumentasjon for dette. De er nok heller ikke dyktige nok til å formidle eventuelle interne retningslinjer ut til for eksempel Arbeidstilsynet når de spør i en undersøkelse som denne, sier Gauslaa. Han legger til at gjennom arbeidet med å etablere en HMS-håndbok vil bedriften rette fokus mot oppgaver som kan være risikofylte og skaffe seg dokumentasjon for de prosedyrer og rutiner som gjelder i bedriften. Les mer om HMS-håndbok her.

Må ha oversikt
- Det er alvorlig når virksomhetene ikke har oversikt over hva som kan utgjøre en fare på arbeidsplassen. For å iverksette gode tiltak og redusere risikoen for arbeidstakerne, samfunnet og miljøet, er det helt nødvendig å ha oversikt over hvilke farer som faktisk finnes, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet på vegne av alle tilsynsmyndighetene som har medvirket i aksjonen.

De viktigste funnene:
- Hver fjerde virksomhet har ikke kartlagt, og mangler derfor oversikt over hva som kan utgjøre en risiko for arbeidstakerne sine, samfunnet og miljøet.
- Hver tredje virksomhet har ikke iverksatt tiltak for å hindre at farlige situasjoner oppstår, og mangler rutiner for å rette opp og begrense skaden dersom kritiske hendelser skjer.
- Det er de største virksomhetene som jobber best med å forebygge farer og skader. Det er særlig små og mellomstore bedrifter som mangler oversikt og tiltak for å forebygge og håndtere farer og potensielle problemer.
- Bygg- og anleggsvirksomhet, overnattings- og serveringsvirksomhet og kultur, underholdning og fritidsaktiviteter er de bransjene med størst forbedringspotensial.

Øke sikkerheten
- Å kartlegge risiko er viktig for å forebygge ulykker og å hindre helse- og miljøskader. Risikovurdering kan gjøres enkelt, og det skal også gjøres i små virksomheter. Enkelt sagt handler det om å se på hva som kan gå galt, og hva du kan gjøre for å hindre at det skjer, sier Finboe Svendsen.
Det er krav om at alle virksomheter skal jobbe systematisk for å kartlegge risiko og om nødvendig gjennomføre tiltak for å redusere denne til et akseptabelt nivå. Risiko defineres som den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og materielle verdier.

Digital HMS-opplæring for dine ledere

Det kan være krevende å sikre den nødvendige HMS-kompetansen i den vanskelige situasjonen vi alle nå står midt oppe i. Vi tilbyr digital opplæring av lederne i virksomheten.

Klikk her for å lese mer