Hvem har rett til redusert arbeidstid?

Hvem har rett til redusert arbeidstid?

Mange norske arbeidstakere har arbeidsmiljøloven på sin side dersom de ønsker å jobbe redusert i en periode.

     

I slutten av april kom KrF med et forslag om en støtteordning for småbarnsforeldre som ønsker å tilbringe mindre tid på jobben og mer tid sammen med barna sine.

Det har ført til en debatt om utfordringene med tid til familien når både far og mor jobber fulltid. I arbeidsmiljøloven slås det derimot fast at småbarnsforeldre har rett til redusert arbeidstid.

Arbeidstakere kan ha rett til redusert arbeidstid av følgende grunner:
• Arbeidstaker har fylt 62 år
• Egne helseproblemer
• Sosiale grunner som sykdom i familien
• Vektige velferdsgrunner

Dersom en arbeidstaker har barn under 10 år, er det ifølge arbeidsmiljølovens forarbeider en vektig velferdsgrunn. Det betyr at arbeidsmiljøloven i utgangspunktet gir alle småbarnsforeldre en rett til å jobbe redusert frem til barnet fyller 10 år.

Gjelder denne retten uansett?
Retten til redusert arbeidstid er betinget av at reduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Det må med andre ord foretas en avveining mellom arbeidsgivers og arbeidstakers interesser.

Dersom bedriften og den ansatte ikke blir enige i spørsmålet om redusert arbeidstid, kan saken bringes inn for Tvisteløsningsnemda i Arbeidstilsynet.

Da vil de blant annet vurdere følgende momenter:
Arbeidstakers behov
Stillingens karakter
Størrelsen på virksomheten
Fleksibilitet i gjennomføringen
Ekstraordinære kostnader
Virkninger for andre ansatte
Alternative forslag fra arbeidsgiver
Forventninger skapt ved ansettelse
Arbeidsgivers retningslinjer for reduksjoner

På tide å digitalisere håndteringen av tid og bemanning?

Med tidsregistrering i Simployer får du automatisk beregnet timekonto, tillegg, overtid, fleksitid, akkord, med mer. Medarbeiderne har alltid oversikt og kan selv produsere timelisten kontinuerlig.