Nå haster det med ferieplanleggingen

Nå haster det med ferieplanleggingen

Selv om veldig mange arbeidstakere i Norge har mulighet til å søke om når de vil ta ut ferie, er det som hovedregel arbeidsgiver som bestemmer. Slik planlegger du ferieperioden.

     

tirsdag 25. april 2017 Knut Arild Vold

Ferieloven er tydelig på at det er arbeidsgiver som har siste ordet i fastsettingen av tiden for ferie. Det betyr at arbeidsgiver kan pålegge ansatte å ta ut ferie på et bestemt tidspunkt, selv om de ikke har søkt om det.

Drøftingsplikt

Selv om det er arbeidsgiver som bestemmer tidspunktet for når de ansatte får avvikle ferie, er arbeidsgiver pålagt en drøftingsplikt i forbindelse med feriefastsettingen. Intensjonen er at den ansatte skal få en mulighet til å fremføre sitt ønske om tidspunkt for ferie.

Loven fastsetter imidlertid ikke en bestemt dato eller tidsfrist for når drøftingene senest må være påbegynt eller avsluttet. Uttrykket som brukes, «i god tid før ferien», er et skjønnsmessig begrep. Det er imidlertid klart at drøftingene må holdes på et så tidlig tidspunkt at den ansatte får en reell mulighet til å påvirke feriens plassering.

Arbeidsgiver skal drøfte ferieplasseringen med den enkelte arbeidstaker eller med vedkommendes tillitsvalgte. Vårt inntrykk er at det mest vanlige er at arbeidsgiver sender rundt ferielister eller har elektroniske ferieplaner hvor man kan sette opp sine ferieønsker. I forbindelse med dette arbeidet er det også vanlig at arbeidsgiver setter en frist for når ferieønskene må være satt opp.

Rett på 3 uker i hovedferieperioden

Selv om arbeidsgiver er pålagt å drøfte tidspunktet for avvikling av ferie, innebærer ikke det at man må ta hensyn til ønsker som kommer frem. Dersom partene ikke blir enige, fastsetter arbeidsgiver tidspunktet for når ferien skal avvikles.

Men arbeidsgiver står ikke helt fritt til å bestemme når en ansatt skal avvikle sin ferie. En virksomhet som har høysesong i sommerhalvåret, kan f.eks ikke bestemme at alle de ansatte skal avvikle hele ferien sin på vinteren.

Ferieloven slår nemlig fast at arbeidstaker kan kreve å få ta ut 3 uker ferie i hovedferieperioden fra 1. juni til 30. september. Dette gjelder imidlertid ikke for personer som blir ansatt i virksomheten etter 15. august det aktuelle ferieåret.

Unntak for ekstraferien for 60+

Arbeidstakere som er 60 år eller eldre, har rett til en uke ekstraferie. I motsetning til den ferien som alle arbeidstakere har, er det den ansatte selv som bestemmer tiden for denne ekstra ferieuken . Det kan imidlertid inngås avtale om at ekstraferien ikke skal tas ut på bestemte tider av året, for eksempel i bedriftens høysesong.

Varslingsfrist for ferien

Ferieloven slår fast at arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest to måneder før ferien tar til, så fremt ikke særlige grunner er til hinder for dette. Det betyr at i tilfeller der driftsmessige forhold gjør det nødvendig å fravike fristen på to måneder, så er det mulig.

Men både arbeidsgiver og arbeidstaker er tjent med en godt planlagt og forutsigbar prosess rundt ferieplanlegging.

SE OGSÅ: Visste du at Infotjenester tilbyr et system for å søke, godkjenne og planlegge ferie?

På tide å digitalisere håndteringen av ferie og fri?

Manuelle rutiner rundt ferie og fri tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer blir det enkelt å søke og behandle søknader om ferie og permisjoner, og alltid ha full oversikt. Les mer her.