Hjemme fra jobb med barn i magen
SVANGERSKAPSPENGER: Infotjenesters trygderettsrådgiver Berit Stokstad sier at gravide arbeidstakere kan få svangerskapspenger fra NAV i stedet for sykpenger, når arbeidet kan være farlig for fosteret.

Hjemme fra jobb med barn i magen

Gravide arbeidstakere kan ha rett til å være hjemme fra jobb hvis arbeidet er farlig for fosteret, uten at arbeidsgiver trenger å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden.

     

mandag 23. mars 2015 Knut Arild Vold

Svangerskapspenger er en ordning som gjør det mulig for gravide arbeidstakere å være hjemme fra jobb, uten å bruke av den ordinære sykepengekvoten.

Det er NAV som betaler svangerskapspenger fra første dag, noe som innebærer at arbeidsgiver ikke betaler for dette fraværet direkte.

Må være fare for fosteret

Infotjenesters trygderettsrådgiver Berit Stokstad sier forutsetning for at arbeidstakeren har krav på svangerskapspenger etter folketrygdlovens paragraf 14-4, er at kvinnen etter bestemmelser i lov eller forskrift blir pålagt å slutte i arbeidet fordi hun er gravid, og at arbeidsgiver ikke har mulighet for å tilrettelegge for annet arbeid.

- Det er vanligvis jordmor som fyller ut blanketten fra Arbeidstilsynet, med krav om tilrettelegging eller omplassering på grunn av graviditet. Arbeidsgiver må vurdere om de har mulighet til å tilrettelegge slik at kvinnen kan bli i arbeid uten risiko for barnet. Hvis det ikke er mulig, må arbeidsgiver dokumentere det skriftlig, sier Stokstad.

I disse tilfellene betaler NAV svangerskapspenger fra første dag, og inntil 3 uker før fødselen.

Hjemlet i lov eller forskrift

For at det skal være rett til svangerskapspenger, må det være hjemlet i lov eller forskrift. Berit Stokstad sier hennes erfaring er at jordmor stort sett alltid finner en lov eller forskrift å henge det på.

- Det finnes utallige lover og forskrifter som brukes i denne sammenhengen, og arbeidsgiver har liten mulighet til å overprøve jordmors vurdering. Det arbeidsgiver bør sjekke, er om det i dokumentet er henvist til hvilken lov eller forskrift som regulerer faren for den type arbeid kvinnen har, sier Stokstad.

Ikke gratis for arbeidsgiver

For arbeidsgiver er fravær med svangerskapspenger gratis i den forstand at det ikke blir noen arbeidsgiverperiode på 16 dager.

Likevel påløper det kostnader, blant annet for arbeidsgivere som har plikt til å forskuttere utbetalingen fra NAV, og som dermed får full feriepengeutbetaling. Refusjonen fra NAV av svangerskapspenger beregnes etter samme regler som sykepenger og begrenses til 6G. Feriepenger ytes i inntil 64 dager med 10,2%.

- Dersom arbeidsgiver er uenig i at det foreligger grunnlag for at arbeidstakeren er hjemme med svangerskapspenger, har de ingen klagemulighet da arbeidsgiver ikke har betalingsplikt. Det er ikke anledning til å bestride denne avgjørelsen, slik man for eksempel kan gjøre ved en sykmelding, sier Stokstad.

Hun har sett eksempler på at arbeidstakere som har brukt opp sykepengeretten sin har fått svangerskapspenger i stedet, uten at behovet er særlig godt dokumentert. Det kan være til stor frustrasjon for arbeidsgiver.

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.