På tide å gjøre den årlige HMS-gjennomgangen?
Det aller viktigste med den årlige HMS-gjennomgangen er hva du bruker resultatene til, skriver Infotjenesters HMS-rådgiver Anne Sandtorp.

På tide å gjøre den årlige HMS-gjennomgangen?

Hvis dere ikke allerede har gjort en vurdering av virksomhetens HMS-arbeid i 2019, er det nå på tide. Vi forteller deg hva som skal gjøres.

     

HMS-gjennomgang er lovpålagt

Forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter stiller krav til at det skal foretas en overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. De fleste virksomheter løser dette ved å ha en årlig gjennomgang/revisjon av HMS-arbeidet sitt, der man vurderer resultatene, hva som fungerer, hva man må endre og om lovverket eller andre forutsetninger har eller vil endre seg.

Hensikten med HMS-gjennomgangen er å få en god oversikt over status på HMS- og arbeidsmiljøområdet, og bruke resultatene av gjennomgangen i arbeidet med kontinuerlig forbedring i virksomheten. En slik årlig gjennomgang er en svært verdifull mulighet for øverste leder til å følge opp hvordan det ansvaret han/hun har for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø iht. lover og forskrifter ivaretas i virksomheten, og planlegge nødvendige endringer.

SE OGSÅ: Direktesendt digitalt kurs i den årlige HMS-gjennomgangen med HMS-rådgiver Anne Sandtorp 14. januar

Må dokumenteres skriftlig

Den systematiske gjennomgangen av HMS-arbeidet i virksomheten skal dokumenteres. Dette kan for eksempel gjøres ved å benytte en sjekkliste som arkiveres når den er ferdig utfylt.

Hvordan gjør man en årlig gjennomgang?

Deltakere

Det er ikke spesifisert hvem som skal delta ved en slik gjennomgang, men mulige kandidater er

 • ledere
 • verneombud
 • evt. andre representanter for de ansatte
 • fagpersoner som verneleder, HMS-sjef e.l
 • evt. bedriftshelsetjeneste 

I større virksomheter kan man gjøre en slik gjennomgang på avdelingsnivå først, deretter på høyere nivåer og til slutt i toppledelsen. De som er sertifisert i henhold til ISO-standardene for kvalitetsstyring eller miljø, vil kjenne igjen metodikken fra «Ledelsens gjennomgåelse»

Aktuelle temaer og spørsmål

 • Har vi nådd HMS-målene våre?
 • Er handlingsplaner fulgt (evt. hvorfor ikke?)?
 • Er resultatene fra kartlegging og feil og mangler for siste år fulgt opp?
 • Er kartlegginger og risikovurderinger dekkende og oppdatert?
 • Har det vært hendelser eller fokusområder i bransjen, i media …. som vi bør ta tak i hos oss
 • Fungerer eksisterende rutiner som forutsatt? Kan noen fjernes, eller er det behov for nye?
 • Er opplæringsplanene gjennomført (inkludert opplæring for ledere, verneombud, AMU-representanter, osv)?
 • Har vi oversikt over opplæringsbehov for neste år?
 • Har vi nødvendige sertifikater, attester o.l. på plass?
 • Kommer det nye krav i lover og forskrifter?
 • Er det noen dokumenter/beskrivelser som må endres?
 • Har de ansatte nødvendig kunnskap om det systematiske HMS-arbeidet?
 • Ivaretar de ansatte medvirkningsplikten sin på en tilfredsstillende måte?
 • Benyttes avvik og forslagssystemet som et verktøy for kontinuerlig forbedring?
 • Er HMS-målene våre fortsatt aktuelle og reelle?

Dokumentasjon

Gjennomgangen skal dokumenteres.

Etterarbeid

Det aller viktigste med den årlige HMS-gjennomgangen er hva du bruker resultatene til.

 • Sørg for at nødvendige tiltak settes i verk
 • Utarbeid/oppdater handlingsplaner for neste år/periode
 • Gjør gjennomgangen og ny handlingsplan kjent i organisasjonen, blant annet ved behandling i AMU, avdelingsmøter, vernemøter, ledermøter og oppdatering av elektronisk HMS-håndbok

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!