Friskmeldes når pengene tar slutt
FEIL I SYKMELDINGER: Infotjenesters HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp sier Nav sine funn stemmer med Infotjenesters erfaringer.

Friskmeldes når pengene tar slutt

Oppsiktsvekkende mange blir friskmeldt den aller siste dagen før sykepengene tar slutt.

     

En ny Nav-rapport viser en betydelig økning i folk som blir friskmeldt like før retten til sykepenger fra Nav opphører etter et år.

Rapporten ble først omtalt i Dagens Næringsliv, og er laget på bakgrunn av nesten 3,5 millioner sykepengetilfeller med oppstart i perioden mellom 2003 og 2014.

Friskmeldes i begynnelsen og slutten

Forskerne har tatt utgangspunkt i sykepengeutbetalingene fra Nav, og forskningen omfatter dermed ikke de første 16 kalenderdagene som arbeidsgiver betaler for.

Kartleggingen viser at friskmeldingsraten ligger aller høyest de første dagene etter at Nav tar over regningen for sykefraværet. Deretter faller den kraftig de neste ukene og månedene, frem til om lag 9 måneder ut i sykefraværet.

Etter rundt 9 måneders sykmelding øker friskmeldingsraten igjen, og økningen tiltar kraftig mot slutten av rettighetsperioden. Særlig mange blir friskmeldt den aller siste dagen før rettighetene brukes opp.

Forskerne mener dette er et generelt fenomen, siden de fant det samme for flere grupper med ulik maksimal stønadsperiode og både med og uten tidligere forbruk av sykepenger.

Økonomiske grunner

Forskerne trekker i rapporten frem økonomiske grunner til at så mange blir friskmeldt like før sykepengerettighetene tar slutt. De viser til at alternative ytelser som arbeidsavklaringspenger og uføretrygd har langt lavere dekningsgrad enn sykepenger og lønn.

- Siden det dermed er lite attraktivt å gå over på andre ytelser, er de økonomiske insentivene for å friskmeldes mot slutten av sykepengeperioden sterke, skriver forskerne.

De mener lavere kompensasjonsgrad kan forklare hvorfor mange velger å gå tilbake til arbeid mot slutten av rettighetsperioden.

Ikke medisinske grunner til

Infotjenesters HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp sier funnene stemmer med erfaringene han og hans kolleger gjør i arbeidet med sykefraværshåndtering i norske bedrifter.

- Tallene fra Nav viser at det ikke bare er medisinske årsaker som avgjør når en arbeidstaker blir friskmeldt. Siden det for de fleste neppe skjer en markant endring i uføregraden i forbindelse med at sykepengeretten opphører, må vi anta at en del arbeidstakere fortsatt er uføre når de kommer tilbake på jobb. Samtidig er det nok en del av dem som kommer tilbake like før de mister retten til sykepenger som har vært sykmeldt på feil grunnlag tidligere i sykefraværet, sier Torp.

Viktig å stille spørsmål

Den erfarne trygderettsrådgiveren minner om at arbeidsgiver kan stille spørsmål ved hvorvidt en sykmelding er riktig både til lege og til arbeidstakeren.

- Dette viser enda en gang hvor viktig det er at arbeidsgiver og arbeidstaker snakker med hverandre underveis i sykefraværet, og at arbeidsgiver stiller spørsmål når noe virker rart. Vår erfaring er at grunnlaget for sykmeldingene ikke alltid er godt nok, noe denne Nav-rapporten også indikerer, sier Torp.

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!