Flere søker om utvidet overtid

Hittil i år har Arbeidstilsynet fått 28 prosent flere søknader om å jobbe lengre enn loven tillater. Se hvilke regler du kan søke unntak fra her.

     

Det er vanligvis fire arbeidstidsbestemmelser i Arbeidsmiljøloven hvor Arbeidstilsynet har muligheten til å gi dispensasjon etter søknad:
- Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden (§ 10-5)
- Overtid (§ 10-6)
- Unntak fra § 10-8 om daglig og ukentlig arbeidsfri og § 10-10 om søndagsarbeid når det er lang avstand mellom arbeidsstedet og arbeidstakers bosted, aml § 10-12 sjette ledd
- Avvik fra § 10-9 første og andre ledd og 13 timersgrensen i § 10-5 tredje ledd for helse- og omsorgsarbeid samt vakt- og overvåkingsarbeid der arbeidet helt eller delvis er av passiv karakter, aml § 10-12 syvende ledd


Hittil i år (til 15. april) har 276 søkt Arbeidstilsynet om slike dispensasjoner, en økning på 28 prosent fra samme periode året før.

Godt over halvparten av søknadene gjelder turnus/rotasjon, men den største økningen har kommet i søknader om overtid.

Regnskap
Regnskapsbransjen er ikke inkludert i tallene ovenfor. I den bransjen har det tidligere vært et felles bransjeunntak fra overtidsbestemmelsene. Dette har fra i år falt bort, og virksomhetene må søke enkeltvis. Foreløpig viser tallene at det har kommet inn 272 dispensasjonssøknader fra regnskapsbransjen i år. Noen søkte også før jul, opplyser Arbeidstilsynet.

- Arbeidstilsynet kan komme til å motta opptil 3.500 søknader fra enkeltfirma, skrev bransjeforeningene NARF og DnR i et brev til arbeidsministeren i januar.

Foreløpig tyder tallene på at dette anslaget var i høyeste laget.

Reglene om overtid
Arbeidstilsynet kan tillate 20 timer overtidsarbeid i løpet av 7 dager og 200 timer i løpet av 26 uker. Overtidsarbeidet kan aldri overstige 400 timer i løpet av 52 uker.

Søknad til Arbeidstilsynet skal utformes som et ordinært brev og inneholde følgende opplysninger:
- Hvorfor utvidet overtid er nødvendig
- Hvem søknaden gjelder for
- Hvor mye overtid som er benyttet tidligere
- Opplysninger om tariffavtale
- Eventuelt hvorfor det ikke er inngått avtale på bakgrunn av tariffavtale
- Referat fra drøftelsesmøte med de tillitsvalgte (som vedlegg til søknaden)

På tide å digitalisere håndteringen av tid og bemanning?

Med tidsregistrering i Simployer får du automatisk beregnet timekonto, tillegg, overtid, fleksitid, akkord, med mer. Medarbeiderne har alltid oversikt og kan selv produsere timelisten kontinuerlig.Last ned gratis e-bok: Nedbemanning