Flere oppfølgingsplaner og flere dialogmøter

Frist for utarbeidelse av oppfølgingsplan endres fra 6 til 4 uker og dialogmøte 1 fremskyndes fra 12 til 7 uker. I tillegg skal det gjennomføres dialogmøte 1 med alle sykmeldte, også de med gradert sykmelding. Dette betyr at ledere og personalansvarlige må utarbeide betydelig flere oppfølgingsplaner og gjennomføre betydelig flere dialogmøter. Dersom loven brytes, risikerer arbeidsgiver gebyr.

     

Dette betyr at ledere og personalansvarlige må utarbeide betydelig flere oppfølgingsplaner og gjennomføre betydelig flere dialogmøter. Dersom loven brytes, risikerer arbeidsgiver gebyr når endringene trer i kraft 1. juli.

Enda raskere og tettere oppfølging av sykmeldte skal redusere sykefraværet. Departementet ønsker at arbeidsgiver og arbeidstager skal sette i gang arbeidet med å utforme en oppfølgingsplan så raskt som mulig etter at en arbeidstager blir sykmeldt. I tillegg ønsker regjeringen at alle sykmeldte, også de med gradert sykmelding, skal delta i dialogmøte 1. Tidligere var det slik at bare de som var 100 prosent sykmeldt skulle delta i dialogmøte 1.

- Som en følge av det nye lovforslaget vil arbeidsgivere måtte utarbeide oppfølgingsplaner og gjennomføre dialogmøte mye tidligere i en sykefraværsprosess enn tidligere. Dessuten må arbeidsgivere gjennomføre vesentlig flere dialogmøter, siden alle sykmeldte, uansett gradering av sykmeldingen, må gjennom et dialogmøte etter de nye reglene, sier rådgiver Atle Torp ved Infotjenester.

At arbeidsmengden for arbeidsgivere dermed vil øke er hevet over enhver tvil, selv om departementet mener det vil bli små endringer. "Siden forslagene i det vesentlige bygger på dagens plikter, antas de administrative konsekvensene å være begrenset, og uansett små i forhold til verdien av tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte arbeidstakere," skriver departementet i proposisjonen til Stortinget. Det har imidlertid ikke lykkes Infotjenester å få myndighetenes beregninger på hvor mange flere oppfølgingsplaner og dialogmøter som må gjennomføres som følge av lovendringen.

Flere ledere involveres
Langt flere ledere vil måtte utarbeide oppfølgingsplaner og gjennomføre dialogmøter. Flere må ha nødvendig kunnskap og må kunne dokumentere oppfølgingsarbeidet. Kvaliteten på dialogmøtene og oppfølgingsløpet er minst like viktig som at møtene faktisk gjennomføres.
Infotjenester er positive til endringene som medfører en tettere og tidligere oppfølging av sykmeldte, fordi erfaringer tilsier at rask og tett oppfølging reduserer sykefraværet.

- For å oppnå resultater må det være kvalitet på oppfølgingsarbeidet. Det må settes i system, og mellomlederne må få opplæring i hvordan de skal følge opp de sykmeldte. Med et slikt utgangspunkt har arbeidsgiver svært gode forutsetninger for å lykkes med oppfølgingsarbeidet og oppnå gode resultater, sier Berit Stokstad som daglig hjelper norske arbeidsgivere med å redusere sykefraværet.

Strengere sanksjoner
Det blir strengere sanksjonsmuligheter i forhold til hva som praktiseres i dag. Forslaget går ut på at arbeidsgiver kan ilegges gebyr på 5 000 kroner for både ikke å ha avholdt dialogmøte 1 og/eller ikke å ha utarbeidet en oppfølgingsplan innen lovens frister.

På tide å digitalisere oppfølging av sykmeldte?

Har lederne i din virksomhet de verktøyene de trenger for å følge opp syke medarbeidere på en god måte, for å sikre et lavest mulig sykefravær? Simployer gir ledere systemstøtte med oversikt over kommende frister og oppgaver knyttet til et sykefravær.