Feil om sykepenger i Dagsnytt 18
KAN BESTRIDE: Infotjenesters trygderettsekspert Atle Torp understreker at både NAV og arbeidsgiver kan bestride en sykmelding.

Feil om sykepenger i Dagsnytt 18

NAV hevdet i Dagsnytt 18 at de ikke kan overprøve en sykmelding fra legen. Det er feil, og Infotjenester er redd signalene kan føre til økt sykefravær.

     

I Dagsnytt 18 onsdag 7/2 var Arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i NAV invitert for å svare på et innlegg fra lege Bjørn B. Hansen i Aftenposten, hvor han skrev at mange arbeidstakere blir sykmeldt uten å være reelt syke.

Debatten ble en spesiell opplevelse for oss som til daglig jobber med å veilede arbeidsgivere i retten til sykepenger. NAV-direktøren kommer med feilaktige påstander, som vi mener sender skadelige signaler både til arbeidstakere, arbeidsgivere og de som jobber i NAV-systemet.

Et av budskapene fra NAV-direktøren var at NAV er helt overgitt legens vurdering.

La det imidlertid være klart:

Folketrygdloven er helt tydelig på at dersom en arbeidstaker skal ha rett på sykepenger må uførheten ha bakgrunn i «funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade». Det står videre i lovteksten at «Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer o.l., gir ikke rett til sykepenger.». Det må altså foreligge en tilstand som defineres som sykdom eller skade, og lege må oppgi diagnose i sykmeldingsattesten for at den ansatte skal ha rett på sykepenger.

Dersom NAV eller arbeidsgiver mener at sykmeldingen ikke har bakgrunn i funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade, har de anledning til å overprøve sykmeldingen og nekte utbetalingen av sykepenger. Dette fremgår også direkte av NAVs eget rundskriv til bestemmelsen i folketrygdloven § 8-4 første ledd.

At NAV-direktøren ikke sier dette, men skyver ansvaret over på legene, er ikke lett å forstå. Signaleffekten som sendes ut er at arbeidstaker som har en sykmelding fra lege har en uforbeholden rett til å være hjemme i hele sykmeldingsperioden.

En lang rekke avgjørelser i Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden, Trygderetten og lagmannsretten understøtter at NAV og arbeidsgiver har mulighet til å overprøve legens avgjørelse.

Et eksempel er en dom i Gulating lagmannsrett (LG-2015-15067) hvor en arbeidstaker fikk avslag på sykepenger til tross for at han mente å ha fått en depresjon etter å ha få endret arbeid fra å jobbe i rotasjon offshore og onshore, til fast arbeidstid på land. Lagmannsretten konkluderer med at arbeidsuførheten skyldes sosiale problemer på grunn av en konflikt med arbeidsgiver og dels kombinasjon av ordinær arbeidstid og fritid. Slike årsaker til arbeidsuførhet ga etter lagmannsrettens vurdering ikke rett til sykepenger etter folketrygdloven § 8-4.

Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden får også hvert år inn mange anker fra arbeidsgivere som har stoppet sykepengeutbetalingen i arbeidsgiverperioden, for så å bli overprøvd av NAV som mener at arbeidsgiver må betale.

To av tre av disse sakene vinner arbeidsgiver, ifølge en rapport Oxford Research publisert i fjor. I rapporten får NAV kritikk for å undersøke sakene for dårlig. At NAV taper majoriteten av disse sakene er kanskje ikke så rart, dersom de NAV-ansatte forholder seg til det direktøren sier i Dagsnytt 18, og ikke til regelverket.

I ankesakene arbeidsgiver vinner henvises det gjerne til at det ikke finnes dokumentasjon for at sykmeldingen skyldes sykdom eller skade, som i ankesak 2015/185: «Behandlende lege uttaler at sosiale forhold har ført til sykdom og har fremlagt journalutskrift. Ankenemndas rådgivende lege kan ikke se at det i journalnotater er beskrevet noen sykdom. Alle opplysninger tyder på at en så lang sykmelding på fem uker har sin bakgrunn i sosiale forhold». Slike uttalelser foreligger det mange av i tilsvarende saker og underbygger at det foreligger krav til sykdom og diagnose.

Vi har også grunn til å tro at det er store mørketall her. Mange arbeidsgivere vi er i kontakt med gir opp å bestride sykmeldinger, fordi NAV tar kontakt og ber dem betale sykepenger i arbeidsgiverperioden. Vår anbefaling er som regel å bringe saken inn for Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden. Hvor mange saker som gis opp før de kommer dit er det ingen som vet.

Regelverket vi har i dag ble strammet inn allerede i 1993, og vi mener det er dekkende. Problemet er at NAV, leger, arbeidsgivere og arbeidstakere ikke alltid opptrer i samsvar med dette regelverket.

Redusert sykefravær gjennom systematikk 

Ved å systematisere sykefraværshåndteringen i virksomheten er det enklere for ledere og HR å følge gjeldende regelverk, og resultatet er ofte et redusert sykefravær. 

Se vårt gratis webinar om riktig oppfølging av syke ansatte med digitalt system herLast ned gratis plansje: Oppfølging av sykefravær