Endret praksis for sykepenger etter foreldrepermisjon
NAV BETALER: Arbeidsgiver trenger ikke lenger betale sykepenger til arbeidstakere som blir syke før de har kommet tilbake på jobb etter foreldrepermisjon, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Berit Stokstad. Foto: Per-Kr. Aasen

Endret praksis for sykepenger etter foreldrepermisjon

Det er slutt på at arbeidstakere som tar ferie i forlengelse av foreldrepermisjonen tjener opp ny rett til sykepenger fra arbeidsgiver uten å komme tilbake i jobb.

     

Vi får stadig henvendelser på vår fagsupport om arbeidstakers rett til sykepenger fra arbeidsgiver når foreldrepengeperioden forlenges med ferie, og den ansatte blir sykmeldt direkte etter at ferien er avsluttet.

Det følger av folketrygdloven at retten til sykepenger fra arbeidsgiver faller bort når en arbeidstaker har permisjon i mer enn 14 dager. Arbeidstaker må dermed opptjene ny sykepengerett ved å gjenoppta arbeidet og være ansatt i minst 4 uker.

SE OGSÅ: Med sykefraværsmodulen i HRM-systemet Simployer fra Infotjenester gjør vi det enkelt for ledere og HR å forholde seg til gjeldende regelverk og beste praksis. 

Trengte ikke komme tilbake i jobb

Helt siden 1993 har det vært praksis at lovbestemt ferie likestilles med arbeid når det gjelder opptjeningstiden hos arbeidsgiver. Det betyr at arbeidstakere som har tatt ferie direkte i forlengelse av foreldrepengeperioden har tjent opp ny rett til sykepenger fra arbeidsgiver mens de har hatt ferie, uten å ha vært en eneste dag tilbake i jobb.

Slik er det imidlertid ikke lenger. Trygderetten har i ankesak nr 13/00289 endret denne praksisen. Det fremgår av kjennelsen at ferie skal likestilles med arbeid i de tilfeller hvor arbeidstakeren først har gjenopptatt arbeidet etter permisjonen og deretter avvikler ferie.

I praksis betyr det at arbeidstakeren må være tilbake i jobb i minst én dag etter at foreldrepengeperioden er avsluttet og før ferien begynner for å tjene opp ny rett til sykepenger fra arbeidsgiver i ferien.   

Eksempel 1

Arbeidstaker mottar foreldrepenger i 39 uker frem til 24. februar og avvikler 4 uker ferie fra 27. februar til 24. mars. Hun skulle ha gjenopptatt arbeidet 27. mars, men melder fra om at hun er blitt sykmeldt fra samme dag.

Da hun ikke fysisk har gjenopptatt arbeidet etter foreldrepermisjonen, har hun ikke rett til sykepenger fra arbeidsgiver. Hun beholder retten til sykepenger fra NAV så lenge hun mottar foreldrepenger, jf. folketrygdloven § 8-2 annet ledd.

Eksempel 2

Arbeidstaker mottar foreldrepenger i 39 uker frem til 24. februar og gjenopptar arbeidet som planlagt 27. februar. Hun avvikler 4 uker ferie i perioden 6. – 31. mars. Hun blir sykmeldt 3. april, den dag hun skulle vært tilbake i arbeid etter ferien.

Hun har i dette tilfellet gjenopptatt arbeidet før ferien avvikles. Ferien likestilles da med arbeid og hun har dermed opptjent rett til sykepenger fra arbeidsgiver som må betale sykepenger i arbeidsgiverperioden. 

Arbeidsgiver slipper å betale

Praksisendringen innebærer at arbeidsgiver slipper å betale sykepenger i de tilfeller hvor ferie avvikles umiddelbart etter foreldrepengeperioden.

Arbeidstakeren vil ha sykepengerett fra NAV fra første sykedag i de tilfeller hvor ferien avvikles umiddelbart etter foreldrepengeperiodens utløp.

Konsekvensen av kjennelsen er dermed at betalingsplikten overføres fra bedriften til NAV i disse tilfellene. 

Konferanse: Den Store Lønn & Personaldagen 2020

I en annerledes tid vil vi fortsette å gi deg høyrelevant læring innen fagtemaer som er viktig for deg. I 2020 reiser vi ikke landet rundt, men kommer til en skjerm nær deg. En dag for deg som jobber med HR/personal og en for deg som jobber med lønn. 

Klikk her for mer informasjon og påmelding