Disse inntektsopplysningene må fortsatt rapporteres manuelt
MER MANUELT: Også fra 2019 må inntektsopplysninger i stor grad håndteres manuelt, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Berit Stokstad.

Disse inntektsopplysningene må fortsatt rapporteres manuelt

Fra nyttår blir a-meldingen som hovedregel brukt for å beregne sykepengegrunnlaget. Likevel er det fortsatt mye som må rapporteres manuelt.

     

Fra 2019 endres beregningen av sykepenger, omsorgspenger ved syke barn, pleie- og opplæringspenger, svangerskapspenger og foreldrepenger for å kunne ta i bruk inntektsinformasjon arbeidsgiver allerede rapporterer gjennom a-meldingen.

Frem til nå har inntekten i alt fra 1 dag til gjennomsnittet av siste 12 måneder vært benyttet for å beregne sykepengegrunnlaget. Fra 2019 blir hovedregelen at inntekten de 3 siste månedene, slik de er rapportert gjennom a-meldingen, legges til grunn for beregningen av sykepenger og andre ytelser.

- Mange hadde nok håpet at denne endringen skulle gjøre inntektsrapporteringen til NAV enklere enn den er i dag for arbeidsgivere. Problemet er at det er mye informasjon som er nødvendig for å beregne sykepengegrunnlaget riktig, som ikke sendes inn via a-meldingen. Dermed vil arbeidsgivere fortsatt sitte igjen med mye manuell beregning og rapportering, med mindre systemleverandørene har programvare som ivaretar riktig beregning av sykepengegrunnlaget, samt rapportering av øvrige nødvendige informasjoner. Derfor er det lite som tyder på at dette er en forenkling for arbeidsgiver, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Berit Stokstad.

Disse opplysningene må rapporteres

Infotjenesters rådgivere har laget følgende liste over informasjon som er nødvendig for at sykepengegrunnlaget skal beregnes riktig, og som ikke automatisk rapporteres med a-meldingen:

  • Endringer i inntekts- eller arbeidsforhold etter forrige innrapportering
  • Opplysninger om avtalt ferie og permisjon
  • Om arbeidsgiver krever refusjon, beløp og periode
  • Start og slutt arbeidsgiverperiode
  • Første fravær- eller permisjonsdag i forhold til foreldrepenger
  • Bortfall av naturalytelser, type, verdi og tidspunkt for bortfall
  • Om bonus skal/ikke skal medregnes i grunnlaget
  • Grunnlaget i arbeidsgiverperioden
  • Begrunnelse for manglende utbetaling

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.