Disse bransjene skal få ekstra sykefraværshjelp
BRANSJENE ER KLARE: Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp sier bransjene som skal få ekstra oppmerksomhet gjennom IA-avtalen nå er klare.

Disse bransjene skal få ekstra sykefraværshjelp

Den nye IA-avtalen legger opp til å målrette innsatsen mot spesielle bransjer. Nå er bransjene klare, og noen av bransjene har lavere sykefravær enn gjennomsnittet.

     

Et av punktene partene ble enige om i den nye IA-avtalen som gjelder fra 2019-2022, er å målrette innsatsen mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall.

Arbeidet starter med at man skal etablere og planlegge bransjeprogrammene i 2. kvartal, for så mot slutten av 2019 å legge frem en samlet programplan for videre arbeid. Det er satt av ca. 80 millioner kroner årlig for gjennomføring og oppfølging.

- Så vidt jeg kan se vil ikke det praktiske arbeidet starte før i 2020. Det foreligger derfor ingen oversikt over hvilke tiltak og virkemidler man ser for seg i den enkelte bransje. Ut fra listen som nå er presentert ser det ut til at man har valgt noen bransjer ut fra høyt fravær, og dermed stort potensiale for reduksjon, mens andre bransjer er valgt fordi man har godt partssamarbeid og hvor godt utviklede systemer vil gi god overføringsverdi til andre bransjer senere, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp.

Følgende bransjer er valgt ut

 • Sykehus - 115 000 ansatte – fravær på 6%, som er 22% over snitt – årlig tapte dagsverk: 1 283 000.

  Utfordringer: Arbeidstidsordninger, innholdet i arbeidet og arbeidsbelastninger. Turnus, nattarbeid, deltid, ledelse, relasjonstunge yrker, omstilling og kompetansebehov.

  Fordeler: Høy organisasjonsgrad og utvidet mulighet til partssamarbeid som gir gode muligheter for systematisk arbeid og reduksjon.

 • Sykehjem – 77 000 ansatte – fravær på 8%, som er 63% over snitt – årlig tapte dagsverk 943 714

  Utfordringer: Omstilling, emosjonelle krav, rollekonflikter, lav jobbkontroll, vold og trusler om vold, fysiske belastninger ved tunge løft, turnus og nattarbeid

  Fordeler: Store variasjoner i sektoren som indikerer et stort potensiale for reduksjon.

 • Barnehager – 94 500 ansatte – fravær 8% som er 63% over snitt – årlig tapte dagsverk 1 434 000

  Utfordringer: Høye emosjonelle krav, vold trusler om vold. Ubekvemme løft, arbeid på huk/knær og støy eksponering for biologisk materiale og rengjøringsmidler. Omstilling.

  Fordeler: Store variasjoner i sektoren som indikerer et stort potensiale for reduksjon.

 • Leverandør olje og gass – 111 300 ansatte – fravær 3,49% - under snitt – tapte dagsverk ikke oppgitt

  Utfordringer: Omfattende endringsprosesser og endrede rammebetingelser. Omstilling er i fokus. Jobbusikkerhet og grad av uforutsigbarhet.

  Fordeler: Her kan man se på virkemidler som hindrer fravær ved omstilling som også vil gjelde flere bransjer slik at det får en overføringsverdi.

 • Næringsmiddelindustri – 47 500 ansatte – fravær på 5% - samme nivå som snitt – årlig tapte dagsverk 463 000

  Utfordringer: Omstilling med bakgrunn i digitalisering av produksjonsprosesser. Fysisk tungt arbeid, skiftarbeid, nattarbeid, ensformige oppgaver.

  Fordeler: Store muligheter for erfaringsoverføring da utfordringer knyttet til pakking, lagring, logistikk er felles for lignende bransjer innenfor industri. Her er det også en godt etablert partssamarbeid.

 • Rutebuss og persontrafikk – 22 500 ansatte – fravær på 6,6% som er 35% over snitt – årlig tapte dagsverk 275 644

  Utfordringer: Organisatoriske, psykososiale og fysiske faktorer, skift turnus og nattarbeid. Alenearbeid, vold og trakassering, fallskader. Utfordringer med muskel og skjelettlidelser og omstillingsproblematikk.

 • Bygg og anlegg – 226 000 ansatte – fravær under snitt 4% - tapte dagsverk ikke oppgitt

  Utfordringer: mekaniske eksponeringer, vibrasjoner, kjemiske eksponeringer, støy og risiko for arbeidsskader.

  Fordeler: Har godt utviklet partssamarbeid og betydelig erfaring og gode forutsetninger for å lykkes med forebyggende arbeid i arbeidsmiljø. Har derfor klar overføringsverdi til andre områder. Har mange langtidssykemeldte grunnet muskel og skjelett som er den største diagnosegruppen.

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!