Dette skal til for at reisetid er arbeidstid
Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa sier EFTA-domstolen avgjørelse vil kunne få betydning for mange arbeidstakere.

Dette skal til for at reisetid er arbeidstid

Til nå har norsk regelverk vært tydelig på at reisetid ikke er arbeidstid. En ny uttalelse fra EFTA-domstolen kan endre på dette, og skape utfordringer og kostnader for norske arbeidsgivere.

     

mandag 4. desember 2017 Knut Arild Vold

I forarbeidene til arbeidsmiljøloven er det gjort klart at reiser som ligger utenfor rammen av den alminnelige arbeidsdagen ikke er å se på som arbeidstid, med mindre arbeidstakeren blir pålagt plikter slik at vedkommende likevel må sies å stå til arbeidsgivers disposisjon.

Dette er nå under press, etter at en polititjenestemann på Vestlandet har anket saken sin inn for Høyesterett.

- Tvisten knytter seg til den tiden polititjenestemannen brukte på å reise i forkant og etterkant av et tjenesteoppdrag utenfor det faste arbeidsstedet. Arbeidstakeren hadde fått godkjent og kompensert tiden som reisetid, men krevde å få tiden godkjent som arbeidstid, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

Tre kriterier for arbeidstid

I forbindelse med behandlingen av denne saken har Høyesterett bedt om en uttalelse fra EFTA- domstolen om forståelsen av EUs arbeidstidsdirektiv, som EØS landet Norge er forpliktet til å følge. Denne uttalelsen foreligger nå.

EFTA-domstolen viser til at det er tre hovedelement som må ligge til grunn for at reisetiden etter direktivet skal være arbeidstid:

  1. Arbeidstakerens reisetid må være en utførelse av arbeidsoppgaver eller plikter innenfor rammen av arbeidsforhold.
  2. Arbeidstakeren må i løpet av reisetiden stå til arbeidsgivers disposisjon. Vedkommende må være i en situasjon der han er rettslig forpliktet til å følge sin arbeidsgivers instrukser og utføre sine arbeidsoppgaver for arbeidsgiveren.
  3. Arbeidstakeren må i løpet av reisetiden være i arbeid.

Vil gjelde i tilsvarende situasjoner

Etter en konkret vurdering av den aktuelle polititjenestemannens arbeidssituasjon, kom EFTA-domstolen til at alle disse tre kriteriene var oppfylt.

Domstolens beskrivelse knyttet til vilkåret om å stå til disposisjon for arbeidsgiver viser at avgjørelsen vil kunne få betydning for mange arbeidstakere.

«En arbeidstaker som er i en tilsvarende situasjon som den ankende part ved at han reiser til og/eller fra et annet sted enn sitt faste eller sedvanlige oppmøtested for å utføre sine arbeidsoppgaver eller plikter på dette andre sted som angitt av arbeidsgiver, kan ha en viss grad av fleksibilitet og valgfrihet med hensyn til transportmiddel og alternative reiseruter. Imidlertid er denne reisetid nødvendig, og i løpet av denne tid er arbeidstakeren forpliktet til å følge arbeidsgiverens instrukser, og arbeidsgiveren kan fritt avlyse, endre eller legge til oppdrag. Under den nødvendige reisetid, som normalt ikke kan forkortes, kan arbeidstakeren ikke fritt og uten avbrudd beskjeftige seg med egne interesser og står altså til arbeidsgivers disposisjon.»

Ikke bindende for Høyesterett

- Selv om avgjørelsen fra EFTA domstolen ikke formelt er bindende for Høyesterett, er det sannsynlig at denne legges til grunn. Før det trekkes konklusjoner eller gis anbefalinger om hva EFTA-domstolens avgjørelse betyr for norske arbeidstakere som har ulike former for reisetid knyttet til sitt arbeidsforhold, er det imidlertid naturlig å avvente Høyesteretts avgjørelse, sier Gauslaa.

Kan reise flere problemstillinger

Gauslaa viser for øvrig til at en dom i Høyesterett som gir flere arbeidstakere enn i dag reisetid godkjent som arbeidstid, vil reise en del nye problemstillinger.

- Dersom reisetiden regnes som arbeidstid, vil for eksempel bestemmelsene om hviletid i arbeidsmiljøloven tre inn også ved slike reiser. En person som kommer sent tilbake fra en slik arbeidsreise vil da etter hovedregelen i arbeidsmiljøloven ikke kunne starte på jobb igjen før etter 11 timers sammenhengende hvile, sier Gauslaa.

Han understreker at lovverket i en viss utstrekning åpner for å avtale kortere hviletid med tillitsvalgte i tariffbundet bedrift.

Han viser også til at der reisetiden er arbeidstid, vil arbeidstaker få rett på overtidstillegg dersom vedkommende reiser så lenge at rammene for den alminnelige arbeidstiden overskrides.

Lønn under reise

EFTA domstolen presiserer i sin avgjørelse at direktivet ikke regulerer hvilken godtgjørelse arbeidstaker skal ha i sin arbeidstid. Det vil dermed ikke være i strid med direktivet om det avtales ulike lønnssatser for den tid arbeidstaker utfører arbeid på arbeidsplassen og den tid vedkommende er på reise.

- Man kan derfor se for seg at det gjennom tariffavtaler og nye arbeidsavtaler kan bli innført andre lønnssatser for den del av arbeidstiden som er reisetid, sier Gauslaa.

 

På tide å digitalisere håndteringen av tid og bemanning?

Med tidsregistrering i Simployer får du automatisk beregnet timekonto, tillegg, overtid, fleksitid, akkord, med mer. Medarbeiderne har alltid oversikt og kan selv produsere timelisten kontinuerlig.Last ned gratis: Personvern i arbeidsforhold