Ferie når man ikke jobber fullt
FERIE OGSÅ PÅ FRIDAGER: Arbeidstakere som ikke jobber fullt kan ikke kreve å ta ut ferie bare på dager de skulle ha jobbet.

Ferie når man ikke jobber fullt

Ferien står for døra i norske bedrifter. Hvordan håndterer man ferien for ansatte som er delvis sykmeldt, i delvis permisjon eller av andre grunner ikke jobber fullt?

     

Infotjenester får for tiden mange spørsmål om hvordan man skal håndtere ferie for ansatte som ikke er i full jobb. Enkelte har fast deltidsstilling, noen er i ulønnet permisjon, andre er delvis sykmeldt. Noen har fri på bestemte dager, andre har fri på forskjellige dager hver uke.

25 virkedagers ferie

Ferieloven fastslår at alle arbeidstakere skal ha full ferie, som etter ferieloven er 25 virkedager. I og med at lørdager også er virkedager etter ferieloven, er lovbestemt ferie i Norge 4 uker og 1 dag. Mange har i tillegg tariffestet 4 ekstra feriedager, slik at samlet ferie blir 5 uker for de aller fleste arbeidstakere i Norge.

- Det er viktig å være oppmerksom på at ferieloven ikke gir rett til bare å ta ferie på arbeidsdager. Ferieloven skal sikre alle arbeidstakere, uansett stillingsbrøk eller stillingsprosent, en total ferieperiode på 4 uker og 1 dag hvert ferieår. Hvis det viser seg at avtalte fridager faller i ferien, regnes disse avtalte fridagene også som feriedager, sier jurist Camilla Schie-Veslum i Infotjenester.

Schie-Veslum presiserer at ferieloven ikke sier noe særskilt om ferieavviklingen for deltidsstillinger. Men ferieloven fastslår at virkedager i ferien som ville ha vært fridager skal medregnes i antall feriedager.

- 1 uke ferie blir 5 feriedager, uavhengig av hvor mange dager vedkommende skulle ha jobbet denne uken pga. gradert sykmelding, deltidsstilling eller ulønnet permisjon, sier Schie-Veslum.

Plukke enkeltdager

Schie-Veslum sier det har utviklet seg en praksis for hvordan deltidsansatte tar ut og teller feriedager, spesielt med tanke på hvor mange feriedager man kan avvikle på dager som ville vært arbeidsdager for den enkelte.

- Dette er ikke en del av ferielovens regelverk. Her er vi inne på personalpolitikk i kombinasjon med reglene om tariffestet ferie, sett i forhold til hvordan man på en praktisk og oversiktlig måte kan håndtere antall feriedager, både ut fra arbeidsgivers og arbeidstakers ståsted.

Det er altså mange arbeidsgivere som velger å gi deltidsansatte et antall feriedager som tilsvarer stillingsprosenten. Jobber man 80 prosent med 4 dager i uken, får man redusert antallet feriedager tilsvarende. Det betyr at en ansatt i 80 prosent stilling med 5 uker ferie vil ha 20 feriedager til disposisjon. Velges en slik løsning, så skal det beregnes 4 feriedager pr uke. Har arbeidstakeren tatt 4 uker sommerferie, så blir dette 16 feriedager. Dermed står det igjen 4 feriedager som arbeidstakeren eventuelt kan plukke enkeltvis.

Dersom arbeistakeren jobber 80 prosent med redusert arbeidstid 5 dager i uken, vil vedkommende ha 25 feriedager som normalt.

Infotjenesters rådgiver Camilla Schie-Veslum minner samtidig om at arbeidsgiver har styringsrett over ferien, og kan kreve at arbeidstakere tar ut ferien i hele arbeidsuker.

På tide å digitalisere håndteringen av ferie og fri?

Manuelle rutiner rundt ferie og fri tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer blir det enkelt å søke og behandle søknader om ferie og permisjoner, og alltid ha full oversikt. Les mer her.