Arbeidstakere i permisjon mister retten til sykepenger

Dersom en arbeidstaker har ekstra lønnet permisjon fra arbeidsgiver, mister vedkommende retten til sykepenger de første 15 dagene.

     

torsdag 23. juni 2011

Aftenposten har tidligere skrevet om arbeidstakere som i forbindelse med foreldrepermisjon får ekstra og betalt permisjon fra arbeidsgiver. Da er det viktig å huske på at det kan få økonomiske konsekvenser dersom en selv eller eget barn/barnepasser blir syk.

- Ved permisjon over 14 dager bortfaller retten til sykepenger fra arbeidsgiver og arbeidstaker må opptjene ny sykepengerett - dette gjelder både permisjoner med og uten lønn. Dersom en arbeidstaker innvilges en ekstra betalt permisjon på mer enn 14 dager utover den lovregulerte foreldrepengeperioden, blir konsekvensen at arbeidstakeren etter gjenopptagelsen av arbeidet ikke har sykepengerettigheter fra arbeidsgiveren, sier rådgiver Berit Stokstad ved Infotjenester AS.

Syk under permisjonen
I praksis betyr det at dersom man blir syk under permisjonen, betaler NAV i de fleste tilfeller sykepenger fra 15. dag regnet fra den dag arbeidet var avtalt gjenopptatt.

- Sykepengegrunnlaget blir da basert på et gjennomsnitt av inntektsårene 2007, 2008 og 2009 og du vil få 65 prosent av dette grunnlaget, sier Stokstad.

Brekker du eksempelvis et ben og en arm i den siste uken av permisjonen og blir sykmeldt i seks uker, får du ikke sykepenger fra NAV før det har gått 15 dager etter at du i utgangspunktet skulle vært tilbake i jobb. Da får du tilsvarende 65 prosent av tidligere lønn i sykepenger.

- Selv om man har sykemelding fra lege, er ikke arbeidsgiver pliktet å betale lønn etter at permisjonen er over. Sykmeldingen dokumenterer at arbeidstaker har en gyldig grunn for ikke å være tilbake på jobb etter endt permisjon.

Syk etter permisjonen
Blir man syk før det har gått fire uker etter man er tilbake på arbeid, betaler NAV sykepenger fra 15. dag regnet fra sykmeldingsdato.

- Sykepengegrunnlaget beregnes ut fra det samme som over, men du vil få full dekning av lønnen, sier Berit Stokstad ved Infotjenester AS.

Positivt med permisjoner
Berit Stokstad synes det er positivt at arbeidsgiver tilrettelegger for permisjoner for sine ansatte. Imidlertid gjelder det å være oppmerksom på alle utfordringene permisjoner kan skape.

- Denne saken i Aftenposten omhandler permisjon i forbindelse med fødsel, men dersom permisjonen hadde skyldtes en lengre reise som faller utenfor ferie, er reglene annerledes. Da vil retten til sykepenger både fra arbeidsgiver og NAV falle helt bort dersom permisjonen er av en måneds varighet eller mer, opplyser rådgiver Berit Stokstad i rådgivingsselskapet Infotjenester AS.

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.