Arbeidsgiver styrer ferien

Arbeidsgiver styrer ferien

Det er arbeidsgiver som til syvende og sist bestemmer når sommerferien skal avvikles. Arbeidsgiver må også passe på at de ansatte faktisk tar sin ferie når de skal.

     

Den ansatte har plikt til å avvikle den ferien arbeidsgiver gir ordre til. Men selv om arbeidsgiver har styringsrett når det gjelder når ferien skal tas ut, bør ikke retten benyttes diktatorisk. De fleste samarbeider om dette, eller fører i det minste en dialog og gir jevnlig informasjon fra arbeidsgiver til ansatt.

Ikke uten feriepenger
At arbeidsgiver har plikt til å påse at arbeidstaker tar full ferie innebærer også at arbeidstaker har plikt til å avvikle lovbestemt ferie. Arbeidstaker kan således ikke si nei til å avvikle ferie eller deler av denne, med mindre vedkommende går inn under unntaksregelen om manglende feriepengeopptjening. Det betyr at arbeidstaker har rett til å motsette seg å ta ut full ferie hvis feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet. Ansatte som omfattes av dette kan kun pålegges et tilsvarende antall feriedager som de har opparbeidet seg feriepenger for. Dette kan dreie seg om ansatte som har fått vesentlig høyere lønn enn tidligere gjennom for eksempel opprykk internt, arbeidstaker som har vært permittert, langtidssykmeldt, hatt ulønnede permisjoner eller har fått øket sin stillingsbrøk. Selv om man skifter arbeidsgiver, har man full feriepengeopptjening så lenge de skjer i samme stillingsbrøk.

30. september som skjæringsdato for full ferie
I følge ferieloven har alle arbeidstakere 4 uker og 1 dag hvert ferieår. Ansatte over 60 år skal dessuten ha en ekstra uke, slik at de har 5 uker og 1 dag.

Arbeidstakere med tariffavtale har 5 uker ferie. Er man over 60 år i tariffbundet bedrift har man 6 uker ferie.

Når det gjelder ansettelser som skjer i ferieåret, er det kun er ansatte som tiltrer senest 30. september i ferieåret som har rett til full feriefritid. Arbeidstaker som tiltrer etter denne datoen (1. oktober og senere), har kun rett til feriefritid på 1 uke.

Overføring av ferie
Ferieloven gir arbeidsgiver og arbeidstaker mulighet til skriftlig å avtale overføring av 2 uker ferie til neste år. I virksomhet med 5 uker ferie, kan partene også skriftlig avtale overføring av de avtalefestede feriedagene, m.a.o. totalt 2 uker og 4 dager der man regner 5 dagers uke.

Tidligere kunne man «selge» feriedager man av en eller annen grunn ikke avviklet i ferieåret, men denne ordningen ble avviklet 1. januar 2009. Nå skal all lovfestet ferie avvikles. Gjøres ikke det, vil den lovfestede ferien automatisk bli overført til neste år sammen med pengene. Her er det imidlertid foreløpig gjort unntak der sykdom eller foreldrepermisjon med foreldrepenger er årsaken til av ferie ikke blir avviklet.

På tide å digitalisere håndteringen av ferie og fri?

Manuelle rutiner rundt ferie og fri tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer blir det enkelt å søke og behandle søknader om ferie og permisjoner, og alltid ha full oversikt. Les mer her.