5.000 i bot for å glemme dialogmøtet

1. juli sendte Arbeidsdepartementet lovendringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven på høring.

     

fredag 2. juli 2010

Noen av forslagene som sendes på høring:
• Oppfølgingsplaner skal utarbeides av arbeidsgiver og arbeidstaker senest innen fire uker.
• Arbeidsgiver skal sende planen til sykmelder når den er utarbeidet, senest etter fire uker.
• Sykmelder skal delta i dialogmøte 1 med mindre arbeidstaker ikke ønsker det, eller det ikke anses hensiktsmessig.
• Dialogmøte 1 skal avholdes senest innen sju uker.
• Ordningen med aktiv sykmelding avvikles.

Høringsnotatet er også tydeligere enn tidligere på hva som er sanksjonene for å ikke følge reglene om oppfølging av sykmeldte:
• 5.000 kroner i gebyr for å ikke utarbeide oppfølgingsplan innen fristen
• 5.000 kroner i gebyr for å ikke gjennomføre dialogmøte 1 innen fristen
• 10.000 kroner i tilleggsgebyr hvir oppfølgingsplan/dialogmøte 1 ikke er gjennomført før fristen for dialogmøte 2
• Deretter tvangsmulkt på 454 kroner dagen inntil plan utleveres eller arbeidsgiver møter på dialogmøte i NAV-regi
• Sykmeldere kan ilegges oppmøteplikt og fratas retten til refusjon for utfylling av sykmeldingsblankett i 14 dager
• I mer alvorlige tilfeller kan sykmelder også få 10.000 i gebyr og få 1 års utelukkelse fra å utstede legeerklæringer som gir ytelser fra folketrygden

Lovendringene er tenkt å trå i kraft fra 1. juli 2011.

Visste du at Infotjenester har et eget oppslagsverk som gir deg svar på alle spørsmål du måtte ha om ansattes sykefravær, og at du kan kontakte våre rådgivere for å diskutere dine egne problemstillinger? Prøv Faghjelp gratis!