5 tips for godt HMS-arbeid

5 tips for godt HMS-arbeid

Har du også dårlig samvittighet for HMS-arbeidet i bedriften? Det trenger ikke være komplisert: Gjennomfører du disse 5 punktene har du kommet langt!

     

Både gjennom rådgivningsavdelingen og de lederkursene vi holder i Infotjenester, opplever vi at svært mange er usikre på hvordan de skal gjennomføre HMS-arbeidet i praksis. Det blir fort en proforma-øvelse, kun for å ha formell dokumentasjon i orden. En slik løsning gir dessverre ingen positiv effekt i praksis, og vil sannsynligvis heller ikke være tilstrekkelig i en kunderevisjon eller et myndighetstilsyn. Alt for mange bruker alt for mye tid på HMS-arbeid som gir alt for liten positiv effekt!

Vår erfaring er at det ikke er så mye som skal til, hvis man bare bruker tid på de riktige sakene i sin virksomhet.
Gjennomfører du følgende 5 punkter på en effektiv, hensiktsmessig og oversiktlig måte, har du grunnpilarene for et godt og nyttig HMS-arbeid på plass. Husk: Gjør det enkelt – men gjør det!

1. Lag en mål- og handlingsplan for HMS, og sørg for at den er kjent
Alle virksomheter skal ha nedfelte HMS-mål. Disse målene skal være relevante for virksomheten og de skal være skriftlige blant annet for å forplikte virksomheten. Målene settes ofte på to nivåer, i form av overordnede målsettinger og mer konkrete, målbare mål. Når målene er satt, legges en plan for å nå dem. Overraskende mange unnlater å gjøre mål og handlingsplan godt kjent i virksomheten, og da er det selvfølgelig mindre sjanse for at alle medarbeiderne drar lasset i samme retning.

2. Inkluder positive tiltak i handlingsplanen
Husk også på å inkludere positive arbeidsmiljøtiltak og fokusområder i handlingsplanen. Det er minst like viktig å holde fokus på positive sider ved arbeidsmiljøet, som på utfordringer og problemer.

3. Gjør en god kartlegging
I alle virksomheter skal det gjennomføres kartlegginger og risikovurderinger. Du skal kartlegge og dokumentere i alle fall tre ting:

- Hvilke krav stilles til virksomheten?
- Hvem gjør hva?
- Hva er status på HMS-området i virksomheten?

Husk at alle sider av arbeidsmiljøet skal kartlegges. Psykososiale og organisatoriske faktorer som f.eks. arbeidspress, arbeidsfordeling og mestringsopplevelse skal vurderes akkurat som fysiske faktorer som ergonomi og lysforhold. Mange unnlater å gjøre en risikovurdering fordi de er redde for å gjøre en gal vurdering. Det er imidlertid bare å komme i gang, og det er ikke alltid så mye som skal til.

4. Gjør det enkelt å rapportere avvik og forbedringsforslag
For å ivareta arbeidsmiljøet på en god og effektiv måte, anbefaler vi å jobbe for en kultur for avviks- og forbedringsrapportering. Ved at enhver ansatt enkelt og umiddelbart kan melde fra om forslag til forbedringer, feil og mangler, har man et svært godt verktøy for kontinuerlig forbedring. Mange er redde for å gjøre det for enkelt for medarbeiderne å rapportere, fordi de frykter de kommer til å drukne i uvesentlige rapporter. Det er sjelden noe å bekymre seg for – og kan heller kalles ønsketenkning. De fleste virksomheter som er gode på dette, har jobbet hardt over flere år for å øke rapporteringsgraden! Her finner du et tips til et godt rapporteringsverktøy.

5. Sørg for en årlig gjennomgang
Man er pliktig å vurdere jevnlig om systemet fungerer som forutsatt, rett og slett om man jobber på en avtalt og hensiktsmessig måte. I større virksomheter gjennomføres ofte en slik gjennomgang på flere nivåer, og avsluttes med hovedledelsens gjennomgang. Resultatet av en slik gjennomgang er en del av underlaget for å revidere virksomhetens handlingsplan. Gjennomgangen skal dokumenteres skriftlig, og skal gi øverste leder en god oversikt over hvordan han/hun ivaretar sitt overordnede totalansvar for arbeidsmiljøet.

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!