48 timersuke uten overtidsbetalt

48 timersuke uten overtidsbetalt

Hvis arbeidstidsutvalget får det som de vil, kan arbeidstakere som jobber skift eller turnus bli pålagt å jobbe 48 timer i uka 3 uker på rad uten overtidsbetaling.

     

mandag 18. januar 2016 Knut Arild Vold

Arbeidstidsutvalget la tidlig i januar frem sine forslag til endringer i arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa har lest utvalgets rapport. Han mener de fleste av utvalgets forslag er ganske udramatiske.

Den største endringen utvalget foreslår, gjelder arbeidstakere som jobber i skift- og turnusordninger. Her vil et flertall gi arbeidsgiver langt større fleksibilitet til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden til arbeidstakerne.

- Selv om dette bare skal gjelde ved skift- og turnusarbeid er nok dette det mest dramatiske forslaget. Det bryter tradisjonen med at gjennomsnittsberegning bare kan gjøres etter avtale eller etter tillatelse fra arbeidstilsynet. Forslaget innebærer en klar maktforskyvning til arbeidsgiver, sier Gauslaa.

Kan korte ned hviletid og øke antall timer i uken

Flertallet i utvalget anbefaler at arbeidsgiver skal kunne korte ned den daglig hviletiden og innføre gjennomsnittsberegning av arbeidstiden uten at det må avtales eller søkes om tillatelse. Etter forslaget skal følgende rammer være gjeldende:

- Daglig hviletid ned til 9 timer
- Gjennomsnittsberegning innenfor en periode på maks 4 uker opp til 10 timer daglig og 48 timer i uka. Snittet i løpet av 4 uker skal være maksimalt 36 eller 38 timer.

Dette mener de blant annet vil redusere behovet for deltidsstillinger.

48-timers uke

Infotjenesters arbeidsrettsjurist viser til at dersom dette blir gjeldende lov vil det være mulig for arbeidsgiver å pålegge arbeidstakerne lange arbeidsuker uten overtidskompensasjon.

- Forslaget innebærer for eksempel at en arbeidstaker som i dag jobber 35,5 timer i uken (lovfestet arbeidstid 38 timer) kan pålegges å jobbe 48 timer i uken i tre uker på rad - uten overtidsbetaling - for så å jobbe 8 timer i den fjerde uken. I tillegg til de 48 timene vil arbeidstaker kunne pålegges å jobbe inntil 10 timer overtid i uken, sier Gauslaa.

Utvalget er delt

Et mindretall i arbeidstidsutvalget advarer mot forslaget, som de mener vil føre til større belastning på arbeidstakergrupper som allerede har en belastende arbeidssituasjon.

De peker også på at forslaget vil føre til en forskyvning, fra bruk av overtid med overtidstillegg, til gjennomsnittsberegning uten tillegg. Det pekes også på at arbeidstaker kan motsette seg overtid pga vektige sosiale grunner, en mulighet som ikke gjelder ved gjennomsnittsberegning etter pålegg fra arbeidsgiver.

Utvalget har vurdert om det bør gis egne regler om arbeidstid for helse- og omsorgssektoren, men har konkludert med at dette ikke bør gjøres.

På tide å digitalisere håndteringen av tid og bemanning?

Med tidsregistrering i Simployer får du automatisk beregnet timekonto, tillegg, overtid, fleksitid, akkord, med mer. Medarbeiderne har alltid oversikt og kan selv produsere timelisten kontinuerlig.Last ned gratis: Personvern i arbeidsforhold