125.000 nordmenn mobbes på jobben

125.000 nordmenn mobbes på jobben

Og konsekvensen er økt fare for helseproblemer og frafall fra arbeidslivet.

     

På landsbasis utsettes nesten 15 prosent av norske arbeidstakere for gjentatte mobbehandlinger fra ledere og kolleger i løpet av en vanlig arbeidsuke, skriver Statens arbeidsmiljøinstitutt i en ny rapport.

Selv om bare fem prosent av norske arbeidstakere har en subjektiv opplevelse av å være mobbet, utgjør det 125.000 av Norges cirka to og en halv million yrkesaktive befolkning.
Hva regnes som mobbing?
Mobbing dreier seg om en vedvarende situasjon der utilbørlige eller krenkende handlinger systematisk er rettet mot en eller flere arbeidstakere. Det betyr at handlinger som kan være både subtile og alminnelige forekommende, kan oppleves som dypt krenkende dersom de utføres mange nok ganger over tid.

Som et eksempel kan en ansatt oppleve det som mobbing dersom vedkommende konsekvent blir avbrutt og avfeid hver gang vedkommende forsøker å komme med meninger eller innspill i avdelingsmøter, mens andre får tilstrekkelig med taletid.

For 20 prosent av dem som utsettes for mobbing på arbeidsplassen, er problemet så alvorlig at de finner det vanskelig å håndtere situasjonen de befinner seg i. Både det å være utsatt for mobbehandlinger og det å ikke kunne forsvare seg mot slike handlinger, er antatt å være forbundet med en rekke negative konsekvenser knyttet til helse og velvære.

Ond sirkel for utsatte personer
Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser resultater fra vitenskapelige arbeider de siste tiårene tydelige sammenhenger mellom mobbing og fysisk og psykisk helse.

STAMI har også selv målt mobbing og mental helse to ganger med to års mellomrom. Resultatene fra disse studiene viser at det å oppleve at men er blitt mobbet på arbeidsplassen, øker risikoen for å utvikle psykiske plager to år senere. Sammenhengen er spesielt sterk for utsatte personer som opplever at de ikke kan forsvare seg mot de krenkende handlingene.

Forskningen viser også at de som allerede har psykiske plager, oftere rapporterer at de blir utsatt for mobbing enn andre.

- Resultatene bekrefter dermed tidligere antakelser om de skadelige effekter av mobbing i arbeidslivet, samtidig som de peker mot en ond sirkel der personer som blir mobbet har høyere risiko for å utvikle psykiske plager, samtidig som at slike psykiske plager øker sannsynligheten for å bli mobbet på et senere tidspunkt.

Én løsning på problemet
Forskningen viser også at personer som er utsatt for mobbing oftere skifter arbeidsforhold enn arbeidstakere som ikke er mobbet. I tillegg har mobbede oftere planer om å slutte i jobben.

I Arbeidsmiljøloven er det nedfelt forbud mot trakassering eller annen utilbørlig opptreden på arbeidsplassen, og arbeidstakere har plikt til å melde fra hvis en kollega blir mobbet. Men hvordan er fokuset på å forhindre mobbing i din bedrift?

Med en HMS-håndbok kan dere legge inn rutiner som beskriver hvordan dere jobber for å forebygge mobbing og trakassering, hvordan hver enkelt skal rapportere dette og retningslinjer for hvordan en mobbesak bør håndteres. Bare det at det står noe om mobbing i en HMS-håndbok som de ansatte har tilgang til, er et signal i seg selv om at bedriften tar dette alvorlig.

Aktuell digital HMS-opplæring fra Simployer: 

E-læring: HMS for verneombud og AMU - kontor og butikk

E-læring: HMS for ledere

 

Ønsker du å vite mer om hvordan Simployer kan skreddersy HMS-kurs for din virksomhet? Les mer her